drukuj    zapisz    Powrót do listy

6340 Potwierdzenie represji, Odrzucenie skargi, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Odrzucono skargę, V SA/Wa 1743/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 1743/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Piotr Piszczek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6340 Potwierdzenie represji
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący - sędzia NSA - Piotr Piszczek po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. G. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] maja 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia represji; postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie

Pismem datowanym na 9 czerwca 2008r. S. G. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia [...] maja 2008 r.

Zgodnie z zarządzeniem Sądu z dnia [...] czerwca 2008 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania. W zarządzeniu zamieszczono pouczenie, iż nieuiszczenie w terminie wpisu od skargi spowoduje jej odrzucenie. Wezwanie Sądu zostało doręczone skarżącemu w dniu 11 lipca 2008 r. W zakreślonym terminie nie uiszczono żądanego wpisu.

W tej sytuacji na podstawie art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Dz. U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.], Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt