drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Celnej, Odrzucono skargę, I SA/Łd 801/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 801/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-09-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Paweł Janicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 46 par. 1 pkt 4, art. 49, art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Sędzia NSA Paweł Janicki po rozpoznaniu w dniu 2 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego A G. K. spółki jawnej w A. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ustalającej prawidłową wysokość podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić z funduszy Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz strony skarżącej kwotę 200,- (dwieście) złotych, uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi, zaksięgowaną w dniu [...] pod pozycją [...].

Uzasadnienie

W dniu 9 maja 2008 r. A spółka jawna w Ł. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ustalającej prawidłową wysokość podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów.

Zarządzeniami z dnia 10 czerwca 2008 r. skarżąca spółka została wezwana do uzupełnienia braków skargi tj. do złożenia dokumentu wykazującego umocowanie do jej reprezentowania przez G.K. (aktualnego odpisu z KRS) oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie do uzupełnienia powyższych braków skargi doręczono stronie w dniu 20 czerwca 2008 r.

Wpis od skargi został uiszczony we właściwym czasie, natomiast pomimo upływu zakreślonego terminu strona nie nadesłała aktualnego odpisu z KRS.

W dniu 4 lipca 2008 r. strona skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, jednak postanowieniem z dnia 14 lipca 2008 r. sąd odmówił przywrócenia ww. terminu. Postanowienie to nie zostało zaskarżone i stało się prawomocne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; powoływanej dalej jako p.p.s.a.) każde pismo strony powinno zawierać m.in. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Jeżeli zatem pismo (m.in. skargę) wnosi spółka jawna, pismo to powinno być podpisane w sposób czyniący zadość zasadom reprezentowania tego podmiotu, ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ciężar wykazania, że osoba, która podpisała pismo (skargę), była do tego umocowana, spoczywa na stronie skarżącej. Niewykazanie tego umocowania przy wniesieniu skargi, stanowi brak formalny skargi, do którego usunięcia wzywa się stronę w trybie art. 49 p.p.s.a. Nieusunięcie powyższego braku w terminie prowadzi natomiast do odrzucenia skargi. Art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. stanowi bowiem, że sąd odrzuca skargę, gdy "nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi".

W niniejszej sprawie skarga, złożona przez stronę (spółkę jawną) została podpisana (jednoosobowo) przez G.K., który nie wykazał swojego uprawnienia do występowania w jej imieniu. Spółka, wezwana do przedstawienia odpisu KRS, z którego wynikałoby umocowanie dla G.K. do podpisania skargi, nie złożyła tegoż odpisu w wyznaczonym przez sąd terminie. Tym samym nie uzupełniła braku formalnego skargi.

Mając zatem na uwadze, iż nałożony na skarżącą obowiązek nie został wykonany, sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji. O zwrocie wpisu sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a.

P.Pij.Powered by SoftProdukt