drukuj    zapisz    Powrót do listy

6015 Uzgodnienia, Odrzucenie skargi, Inspektor Sanitarny, Odrzucono skargę, VII SA/Wa 1478/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1478/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-08-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Mariola Kowalska. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6015 Uzgodnienia
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OZ 1245/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-04
II OZ 398/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA – Mariola Kowalska po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia Z. w W. na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania postanowień z naruszeniem prawa postanawia: odrzucić skargę Stowarzyszenia Z. w W.

Uzasadnienie

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2008 r. wezwano skarżące Stowarzyszenie Z. w W. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w kwocie 200 (dwieście) złotych w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 19 marca 2008 r.

Postanowieniem z dnia [...] maja 2008 r. sygn. akt [...] Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie wniesione przez skarżącego na powyższe zarządzenie.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2008 r. wezwano skarżące stowarzyszenie do wykonania zarządzenia z dnia 10 marca 2008 r. w przedmiocie uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 (dwieście) złotych w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 2 czerwca 2008 r.

Po sprawdzeniu w Rejestrze Opłat Sądowych ustalono, że nie wpłynęła kwota należna od skarżącego z tytułu wpisu sądowego od skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a. - skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie, pomimo wezwania, skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi.

Z tych przyczyn, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt