drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), , Rada Miasta, Odrzucono skargę, II SA/Gd 749/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-10-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 749/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2005-10-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-09-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Barbara Skrzycka-Pilch /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA: Barbara Skrzycka-Pilch po rozpoznaniu w dniu 14 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. M., I. K., G. M. na uchwałę Rady Miasta G. z dnia [...] czerwca 2005 r. nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Rada Miasta G. opisana wyżej uchwałą z dnia [...] czerwca 2005 r. nie uwzględniła wniosku H. M. zawartego w wezwaniu do przywrócenia stanu zgodnego z prawem naruszonego w następstwie podjętej przez Radę Miasta G. uchwały z dnia [...] stycznia 2005 r., nr [...] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy [...] w G.- [...] wraz z droga dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej.

W skardze na uchwałę skarżący wnieśli o jej uchylenie wskazując, iż nie jest ona zgodna z prawem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn,: Dz.U. z 2001 r., nr 142, póz. 1591 ze zm.) przewiduje możliwość zaskarżania do sądu administracyjnego uchwał podjętych przez organy gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej. Art. 101 ust. l wskazanej ustawy określa, że skargę na uchwałę organu gminy może wnieść każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone. Zgodnie z powołanym przepisem art. 101 ust. l ustawy, zaskarżyć uchwałę organów gminy można dopiero po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia. Uchwała organów gminy podjęta w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia ma charakter wyłącznie procesowy, tzn. nie dotyczy spraw z zakresu administracji publicznej podlegających zaskarżeniu w trybie art. 101 ust. l wskazanej ustawy, a warunkuje jedynie dopuszczalność skargi uprawnionego podmiotu na uchwałę organu gminy, w niniejszej sprawie na uchwałę z dnia [...] stycznia 2005 r. nr [...] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy [...] w G.- [...] wraz z droga dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej.

Skarżący zaskarżyli do Sądu uchwałę z dnia [...] czerwca 2005 r. nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego podjętą po wezwaniu do usunięcia naruszenia i wyrażającą odmowę jego uwzględnienia.

Mając powyższe na uwadze, skargę na uchwałę z dnia [...] lutego 2005 r. należało uznać za niedopuszczalną i na podstawie art. 58 § l pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) orzec o jej odrzuceniu.Powered by SoftProdukt