drukuj    zapisz    Powrót do listy

6291 Nacjonalizacja przemysłu, , Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Oddalono skargę, IV SAB/Wa 59/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SAB/Wa 59/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Wójcik
Jakub Linkowski
Marta Laskowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6291 Nacjonalizacja przemysłu
Sygn. powiązane
I OSK 1447/08 - Wyrok NSA z 2009-07-01
Skarżony organ
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Laskowska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Jakub Linkowski, Asesor WSA Agnieszka Wójcik, Protokolant Dominik Nowak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2008 r. sprawy ze skargi F. S.A. z siedzibą w R. na bezczynność Ministra Gospodarki w przedmiocie rozpoznania wniosku - oddala skargę -

Uzasadnienie

Pełnomocnik Fabryki (...) S.A. z siedzibą w R. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pismem procesowym z dnia 18 marca 2008 r. (data nadania pisma do organu) skargę na bezczynność Ministra Gospodarki w przedmiocie niezałatwienia w terminie wniosku skarżącej spółki w przedmiocie ustalenia i przyznania odszkodowania na podstawie art. 160 § 1 kpa na skutek wydania przez Ministra Gospodarki decyzji z dnia (...) listopada 2003 r. oraz utrzymanej nią w mocy decyzji z dnia (...) stycznia 2004 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nacjonalizacyjnej. W uzasadnieniu skargi pełnomocnik skarżącej spółki wskazała, że od czterech lat decyzja stwierdzająca nieważność decyzji nacjonalizacyjnej jest prawomocna, nie ma więc przeszkód formalno - prawnych do ustalenia i wypłacenia spółce Fabryka (...) S.A. odszkodowania z tytułu poniesienia szkody rzeczywistej i utraconych korzyści powstałych w wyniku przejęcia na własność Skarbu Państwa tegoż przedsiębiorstwa.

Tym samym organ naruszył przepis art. 35 § 3 kpa, który wskazuje na miesięczny termin załatwienia sprawy, a ponadto zasadę zaufania do organów administracji rządowej oraz zasadę szybkości postępowania.

W odpowiedzi na skargę Minister Gospodarki wniósł o jej oddalenie. W uzasadnieniu wskazał, że w dniu (...) kwietnia 2008 r. w niniejszej sprawie została wydana przez Ministra Gospodarki decyzja odmawiająca przyznania odszkodowania.

Pismem z dnia 13 maja 2008 r. pełnomocnik skarżącej spółki wskazała, iż podtrzymuje skargę na bezczynność organu, gdyż Minister Gospodarki w dalszym ciągu pozostaje w bezczynności. Zdaniem pełnomocnik skarżącej spółki wydana decyzja jest cząstkowa, dalece niekompletna, której treść nie jest adekwatna do zakresu żądania wnioskodawcy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga nie jest zasadna.

Z bezczynnością organu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale - mimo istnienia ustawowego obowiązku - nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też innego aktu, lub nie podjął stosownej czynności. Dla dopuszczalności skargi na bezczynność nie ma znaczenia okoliczność, z jakich powodów określony akt (decyzja, postanowienie, inny akt) nie został podjęty lub czynność nie została dokonana, a w szczególności czy bezczynność organu spowodowana została zawinioną lub niezawinioną opieszałością organu w ich podjęciu lub dokonaniu (T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, str. 86).

Skarga na bezczynność może być wniesiona po upływie terminu przewidzianego do załatwienia sprawy. Stosownie do art. 35 § 3 kpa załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania [...]. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa organ administracji

publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 kpa).

Ponadto w sprawach ze skarg na bezczynność organów administracji sąd orzeka, biorąc za podstawę stan prawny i faktyczny sprawy w czasie orzekania, a właściwie w chwili zamknięcia rozprawy (J.P. Tarno: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 196). Jeżeli w toku postępowania sądowoadministracyjnego, przed dniem orzekania w sprawie ze skargi na bezczynność, organ administracji publicznej wydał decyzję lub inny akt, choćby z przekroczeniem ustawowych terminów, oznacza to, że organ ten nie pozostaje w stanie bezczynności i sąd nie może uwzględnić skargi stosownie do uprawnień, jakie ma na podstawie art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Nie może bowiem zobowiązać organu do wydania określonego aktu lub podjęcia czynności, które przed dniem orzekania zostały wydane lub podjęte (T. Woś w: T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 467). Skład orzekający opowiada się za poglądem, że nie ma podstaw do umorzenia postępowania w sprawie ze skargi na bezczynność, jeżeli organ wydał żądany akt lub podjął stosowną czynność po wniesieniu skargi do sądu, ale przed zamknięciem rozprawy. Także w takiej sytuacji procesowej należy rozpoznać skargę merytorycznie, chyba że skarżący cofnie skargę. Nie można zaś mówić o bezprzedmiotowości postępowania, jeśli skarżący nie cofa skargi. Nic nie zwalnia wtedy sądu od zbadania zasadności skargi, co sprowadza się do sprawdzenia, czy organ wydał akt lub podjął czynność przewidzianą prawem.

W przedmiotowej sprawie Minister Gospodarki już po wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ale jeszcze przed rozprawą w dniu (...) kwietnia 2008 r. wydał decyzję odmawiającą przyznania odszkodowania.

Pełnomocnik skarżącej spółki w dniu 28 kwietnia 2008 r. złożyła do organu wniosek o uzupełnienie decyzji Ministra Gospodarki z dnia (...) kwietnia 2008 r. wskazując, że nie został rozpatrzony w całości wniosek o odszkodowanie skarżącej spółki.

W konsekwencji Minister Gospodarki wydał na podstawie art. 111 § 1 kpa w dniu (...) maja 2008 r. postanowienie odmawiające uwzględnienia wniosku o uzupełnienie decyzji Ministra Gospodarki z dnia (...) kwietnia 2008 r.

Należy podkreślić, iż Sąd nie może uwzględnić skargi na bezczynność organu w sytuacji, gdy organ administracji publicznej wydał decyzję lub inny akt, a zatem załatwił sprawę w rozumieniu art. 35 kpa, choćby z przekroczeniem ustawowych terminów. Nie można bowiem zobowiązywać organu do wydania określonego aktu lub decyzji skoro rozstrzygnięcie sprawy zapadło przed dniem orzekania przez sąd i brak jest uzasadnionych podstaw faktycznych i prawnych do zakwestionowania zapadłego rozstrzygnięcia. Spełnienie żądania strony doprowadziłoby w konsekwencji do sytuacji, w której Sąd zobowiązany byłby rozpoznać merytorycznie zarówno decyzję Ministra Gospodarki z dnia (...) kwietnia 2008 r., jak i postanowienie tego organu z dnia (...) maja 2008 r. do czego w sprawie ze skargi na bezczynność nie ma uprawnień.

W przypadku, gdy strona kwestionuje rozstrzygnięcie wydane po wniesieniu skargi na bezczynność, może korzystać ze środka odwoławczego, o którym została pouczona w kwestionowanej decyzji.

Mając na uwadze powyższe rozważania oraz stan faktyczny sprawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt