drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Odrzucenie skargi, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, II SA/Ke 254/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 254/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-08-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Dorota Chobian /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OZ 685/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S. i Z. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wydania nakazu rozbiórki zbiornika na ścieki postanawia odrzucić skargę K. S. i Z. S.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 19 maja 2008r. K. S. i Z. S. zostali wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł. w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

W zakreślonym terminie skarżący wnieśli zażalenie na powyższe zarządzenie, które zostało następnie oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2008r.

Zarządzeniem z dnia 16 lipca 2008r., skarżący zostali ponownie wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł. w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Powyższe zarządzenie zostało skarżącym doręczone dnia 21 lipca 2008r. /wprawdzie na pocztowym potwierdzeniu odbioru przy podpisie K. S. widnieje data 28 lipca 2008r. jednak ze względu na okoliczność, że potwierdzenie to zostało zwrócone do sądu w dniu 23 lipca 2008r. należy uznać, że jest to pomyłka pisarska, a doręczenie nastąpiło faktycznie w dniu 21 lipca 2008r. taka bowiem data widnieje przy podpisie doręczyciela oraz na datowniku placówki pocztowej/.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W zakreślonym terminie tj. do dnia 28 lipca 2008r. skarżący nie uiścili wpisu sądowego.

W związku z tym na podstawie art. 220 § 3 cytowanej ustawy skargę należało odrzucić.Powered by SoftProdukt