drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Podatek od towarów i usług, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, III SA/Gl 1671/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gl 1671/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-04-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-12-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Anna Apollo /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Podatek od towarów i usług
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Apollo (spr.) po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu [...] za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w K. wpłynęła do Sądu skarga B. M. na decyzję tegoż organu podatkowego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Zarządzeniem z dnia [...] skarżącego wezwano do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie [...].

Wezwanie to odebrała dnia [...] p. Z. H. Na dowodzie doręczenia odnotowano, iż przesyłkę doręczono adresatowi, a dodatkowo wpisano "peł 01/08".

Zarządzeniem z [...] ponownie wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie wyjaśniono mu zasady doręczenia korespondencji sądowej. W świetle tego wyjaśnienia oraz adnotacji zamieszczonej na dowodzie doręczenia pierwszego wezwania stwierdzono, iż nie wiadomo, czy p. H. była dorosłym domownikiem uprawnionym do odbioru korespondencji, czy pełnomocnikiem do doręczeń uprawnionym do odbioru korespondencji. Jeżeli zamiarem skarżącego było ustanowienie jej pełnomocnikiem, winien był na adres Sądu przesłać udzielone jej pełnomocnictwo. Wezwanie wraz z pouczeniem i adnotacją, iż należy je doręczyć adresatowi było dwukrotnie awizowane [...] i [...], po czym Poczta zwróciła przesyłkę z adnotacją, iż nie została podjęta w terminie.

Wpis w sprawie nie został zapłacony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002, Nr 153, poz.1270 ze zm.) – zwanej dalej w skrócie P.p.s.a. – Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Z kolei stosownie do art. 220 § 3 P.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie pierwszego doręczenia wezwania do uiszczenia wpisu nie można było uznać za skuteczne, bowiem nie wykazano w sprawie, by osoba która potwierdziła odbiór korespondencji była umocowana przez skarżącego do dokonywania w jego imieniu i ze skutkami bezpośrednio jego dotyczącymi takich czynności. Jeżeli skarżący udzielił p. H. pełnomocnictwa pocztowego, to nie wywołuje ono skutków postępowaniu sądowym. Dlatego ponownie wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu, wyjaśniając mu jednocześnie przyczyny ponownego wezwania. Wraz z wezwaniem doręczono mu prawidłowe pouczenie o siedmiodniowym terminie do wykonania zarządzenia oraz o rygorze mającym zastosowanie w przypadku nie wykonania zarządzenia.

Doręczenie wezwania nastąpiło skutecznie w trybie art. 73 P.p.s.a z upływem siódmego dnia od dokonania drugiego awiza przesyłki, tj. z dniem [...]. Termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upłynął z dniem [...], który to dzień był dniem roboczym. Wpisu skarżący nie uiścił.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a. Sąd skargę odrzucił.Powered by SoftProdukt