drukuj    zapisz    Powrót do listy

6209 Inne o symbolu podstawowym 620, Odrzucenie skargi, Minister Zdrowia, Odrzucono skargę, VII SA/Wa 539/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 539/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-03-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Leszek Kamiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6209 Inne o symbolu podstawowym 620
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OZ 1209/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29
II OZ 1208/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29
Skarżony organ
Minister Zdrowia
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Leszek Kamiński po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VII SA/Wa 539/07 ze skargi A. M. na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] grudnia 2006r. Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia pozwolenia na obrót produktem biobójczym postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 28 marca 2007r., A. M. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

W dniu 18 kwietnia 2007r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym) na ww. zarządzenie strona skarżąca wniosła zażalenie oraz złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Następnie, w nadesłanym do Sądu formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący wniósł również o ustanowienie radcy prawnego.

Postanowieniem z dnia 4 września 2007r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił A. M. przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. Na ww. postanowienie Sądu skarżący wniósł zażalenie.

Po rozpoznaniu ww. dwóch zażaleń, Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniami z dnia 29 listopada 2007r. oddalił zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału, wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł. oraz uchylił postanowienie Sądu I instancji odmawiające przyznania prawa pomocy.

Następnie, postanowieniem z dnia 31 marca 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ponownie odmówił A. M. [...] przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w postaci zwolnieni od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego. Na skutek braku wniesienia zażalenia - ww. postanowienie stało się prawomocne.

W związku z ww. okolicznościami, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 maja 2008r., A. M. został wezwany do wykonania zarządzenia z dnia 28 marca 2007r. dotyczącego uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy, ww. zarządzenie zostało skutecznie doręczone stronie skarżącej w dniu 27 maja 2008r.

W związku z powyższym, skarżącemu w dniu 3 czerwca 2008r. upłynął termin do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z akt sprawy, po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych ustalono, iż do dnia 17 czerwca 2008r. nie wpłynęła żadna kwota tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 539/07.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt