drukuj    zapisz    Powrót do listy

6559, Odrzucenie skargi, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Odrzucono skargę, V SA/Wa 1739/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 1739/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Krystyna Madalińska-Urbaniak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6559
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II GSK 1015/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-03
Skarżony organ
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 § 1 pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia WSA - Krystyna Madalińska-Urbaniak po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na rozstrzygnięcie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia ... października 2006r. Znak ... w przedmiocie odrzucenia wniosku o płatność z jednoczesnym wypowiedzeniem umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków z budżetu UE postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie

Zaskarżonym pismem z dnia ... października 2006r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dalej zwana Agencją Restrukturyzacji, poinformowała J. P., że jego odwołanie od decyzji odrzucającej wniosek o płatność, złożony w ramach SAPARD, Działanie 4, schemat 4.2 "Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich", zostało rozpatrzone negatywnie. W ocenie Agencji Restrukturyzacji, analiza dokumentów załączonych do wniosku o płatność wykazała, że wnioskowane przez skarżącego przedsięwzięcie w ramach SAPARD, polegające na [...] nie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Wyjaśniono, że ewentualne zmiany zakresu rzeczowego oraz daty zakończenia realizacji etapu lub całości przedsięwzięcia, zgodnie z zapisami § 2 ust. 3 i 4 umowy, wymagają pisemnego zgłoszenia do Oddziału Regionalnego ARiMR, nie później jednak niż do dnia ... lipca 2006r., przy czym czynności te nie zostały przez skarżącego podjęte w wymaganym terminie. W oparciu o powyższe ustalenia oraz zapisy § 7 ust. 9 lit. c umowy nr ... z dnia ...06.2004r. w ocenie Agencji brak jest podstaw do pozytywnego rozpatrzenia złożonego odwołania i przywrócenia wniosku o płatność do ponownej oceny.

W dniu ... maja 2008r. J. P. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W jej uzasadnieniu wyjaśnił, że w dniu ... października 2006r. wystąpił do organu o uzupełnienie "decyzji" z dnia ... października 2006r. w trybie art. 111 § 1 k.p.a. co do prawa odwołania lub wniesienia skargi do sądu administracyjnego, przy czym wskazówki takiej nie otrzymał. Podniósł ponadto, że pod koniec kwietnia br. dowiedział się od mecenasa prowadzącego sprawę sporu [...] z ARiMR, że istnieją przesłanki pozwalające sądzić, że decyzja Prezesa miała charakter decyzji administracyjnej ze względu na przedmiot decyzji.

Ponadto ... kwietnia 2008r. wystąpił do Prezesa NSA z zapytaniem, czy sporne rozstrzygnięcie organu z dnia ... października 2006r. jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Po otrzymaniu w dniu ... maja 2008r. pisma z NSA wyjaśniającego, że ocena taka może być podjęta wyłącznie w trybie procesowym (sądowoadministracyjnym) oraz podającego orzeczenie NSA II GSK 63/06 jako wskazówkę w podjęciu decyzji o kierunku ewentualnych dalszych działań w sprawie, wniósł skargę do Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie Prezesa Agencji z dnia ... października 2006r. Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzucił rażące naruszenie przepisów postępowania administracyjnego, w tym:

- art. 7 k.p.a. poprzez nie podjęcie w sprawie żadnych kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, w tym również opisanego w odwołaniu, jak również nie odniesienia się w żaden sposób do zawartej w odwołaniu argumentacji,

- art. 10 k.p.a. poprzez pozbawienie możliwości zapoznania się skarżącego ze zgromadzonymi materiałami dowodowymi oraz wypowiedzenia w sprawie przed podjęciem decyzji,

- art. 111 § 1 i 2 oraz art. 130 k.p.a. poprzez ustalenie, że faktyczne wykonanie decyzji (wypowiedzenie umowy cywilno-prawnej, będące bezpośrednim skutkiem podjęcia zaskarżonej decyzji) nastapiło przed upływem terminów określonych w Kodeksie.

W odpowiedzi na skargę pełnomocnik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wniósł o odrzucenie skargi ze względu na niedopuszczalność drogi sądowo - administracyjnej w sprawie wskazując, że źródłem przedmiotowej sprawy jest umowa stron zawarta w związku z realizacją projektu w ramach działania Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich, a kwestie sporne z tej umowy wynikające podlegają rozstrzygnięciu na drodze postępowania cywilnego przed sądem powszechnym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Uprawnienia Sądu określone przepisami m.in. art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 oraz art. 3 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sprowadzają się do kontroli działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, tj. kontroli zgodności zaskarżonego aktu z przepisami postępowania administracyjnego, a także prawidłowości zastosowania i wykładni norm prawa materialnego.

Na podstawie art. 3 § 2 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg m.in. na decyzje, akty, czynności w nim wymienione. Ponadto zgodnie z § 3 tego artykułu, sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach.

Rozważając sprawę należy stwierdzić co jest niesporne, że jej źródłem jest umowa stron zawarta w związku z realizacją projektu w ramach SAPARD, Działanie 4, schemat 4.2 "Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich".

W pierwszej kolejności Sąd zwraca uwagę, że niniejsza sprawa nie jest tożsama ze sprawą, która była przedmiotem analizy NSA w orzeczeniu z dnia 8 czerwca 2006r., II GSK 63/06, a która została powołana przez skarżącego w skardze jako podstawa do uznania, że rozstrzygnięcie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia ... października 2006r. jest decyzją administracyjną. W powołanym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że odrzucenie wniosku o dofinansowanie projektu z publicznych środków wspólnotowych projektu zgłoszonego do realizacji w ramach sektorowego programu operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", z przyczyn merytorycznych, jest decyzją administracyjną. W niniejszej sprawie odrzucenie wniosku o płatność z jednoczesnym wypowiedzeniem umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków z budżetu UE było konsekwencją realizacji umowy z dnia ... czerwca 2004r. zawartej pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a J. P.

Bardzo jasne stanowisko dotyczące drogi sądowej i określenia w jakich granicznych sytuacjach właściwy jest sąd administracyjny a w jakich powszechny (w rozumieniu sądu cywilnego), zawarte jest w uchwale 7 sędziów NSA z dnia 29.03.2006 r. II GPS 1/06 ONSAiWSA 2006/4/95.

Podobne zagadnienie dotyczące drogi sądowej i rozumienia pojęcia sprawy administracyjnej a związane ze stosowaniem przepisów ustawy z 20.04. 2006r. o Narodowym Planie Rozwoju, uwzględniające stanowisko wynikające ze wspomnianej uchwały NSA, rozstrzygane było w wyroku NSA z 8.06. 2006 r. II GSK 63/06 oraz w wyroku z dnia 18.10.2007r. o sygn akt II GSK 199/07.

W wyrokach tych bardzo wyraźnie podkreślono, że ustawa o Narodowym Planie Rozwoju, przewiduje dwuetapowość postępowania związanego z realizacją wskazanych w niej m.in. sektorowych programów operacyjnych.

Pierwszy z tych etapów, związany z oceną złożonych wniosków o dofinansowanie o jakim mowa jest w treści art. 26 ust. 2 w/w ustawy, jest postępowaniem administracyjnym i powinien kończyć się wydaniem decyzji, czego konsekwencją jest, że w przypadku sporów wynikłych na tym tle, zainteresowanym dofinansowaniem, służy skarga do sądu administracyjnego. Drugi etap postępowania, który jest wynikiem zawarcia umowy o jakiej jest mowa w art. 26 ust.5 ustawy powoduje, że spory powstałe na tle wywiązania się z umowy będącej umową cywilną, podlegają sądowi cywilnemu. W przedmiotowej sprawie doszło do realizacji drugiego etapu realizacji projektu w związku z zawarciem umowy, co powoduje, że zdaniem Sądu powyższą sprawę należy zakwalifikować do szeroko rozumianej "sprawy cywilnej" określonej w art. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) w związku z czym wydanie rozstrzygnięcia przez Sąd Administracyjny naruszyłoby dyspozycję omawianego przepisu art. 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W związku z powyższym złożoną skargę na pismo Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia ... października 2006r. do Sądu Administracyjnego należało uznać jako niedopuszczalną i na mocy art. 58 § 1 pkt. 6 ustawy procesowej Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł o jej odrzuceniu.Powered by SoftProdukt