drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Przywrócenie terminu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono przywrócenia terminu, IV SA/Po 603/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 603/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-05-06  
Data wpływu
2007-08-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Izabela Kucznerowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
I OZ 448/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono przywrócenia terminu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 85, art. 87 par 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia As. sąd. Izabela Kucznerowicz po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia skargi kasacyjnej /-/ I. Kucznerowicz JH

Uzasadnienie

W dniu 31 stycznia 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok w sprawie IV SA/Po 603/07 ze skargi B.H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego.

B.H. w dniu 16 kwietnia 2008r. wniosła skargę kasacyjną od powyższego wyroku. Jednocześnie Skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm. dalej ppsa) czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się w terminie 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu z podaniem okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 1 i § 2 ppsa). Wniosek o przywrócenie terminu powinien zawierać uzasadnienie, w którym strona uprawdopodobni brak winy w przekroczeniu terminu.

Skarżąca swojego wniosku o przywrócenie terminu w ogóle nie uzasadniła. Stwierdziła jedynie, że wcześniej nie znała decyzji Sądu i nie mogła się od niej odwołać.

Skarżąca była poinformowana o terminie rozprawy, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2008r.. W dniu 21 stycznia 2008r. do Sądu wpłynęły następujące dokumenty: karta leczenia szpitalnego Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy B.H. z której wynika, że przebywała ona w szpitalu od 13.11.2007r. do 22.11.2007r., karta informacyjna leczenia szpitalnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, w którym Skarżąca przebywała od 19.10.2007r. do 30.10.2007r.. Nadto Skarżąca złożyła 2 informacje dla lekarza kierującego badanie echokardiograficzne z dnia 15.01.2008r..

Skarżąca nie wnosiła o odroczenie rozprawy i dlatego Sąd rozprawę prowadził. W świetle tego materiału brak jest podstaw do przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

/-/ I. Kucznerowicz

JHPowered by SoftProdukt