drukuj    zapisz    Powrót do listy

6313 Cofnięcie zezwolenia na broń, Odrzucenie zażalenia, Komendant Policji, Odrzucono zażalenie, VI SA/Wa 1377/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1377/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-04  
Data wpływu
2006-07-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Halina Emilia Święcicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II OZ 529/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-24
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178, art. 194 par. 4, art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z zażalenia F. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2008 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1377/06) odrzucającego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2007 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1377/06) o oddaleniu skargi F. K. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską p o s t a n a w i a odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2007 r. (sygn. akt. VI SA/Wa 1377/06) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę F. K. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską.

Skarżący pismem z dnia 9 stycznia 2008 r. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy, natomiast w dniu 25 lutego 2008 r. skarżący nadał w placówce pocztowej sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną na powyższy wyrok.

Postanowieniem z dnia 11 marca 2008 r. Sąd odrzucił ww. skargę kasacyjną, z uwagi na sporządzenie jej osobiście przez stronę skarżącą, która jak wynika z akt sprawy nie posiada kwalifikacji koniecznych do sporządzenia skargi kasacyjnej. Odpis tego postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz prawidłowym pouczeniem o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia został doręczony skarżącemu w dniu 20 marca 2008 r.

F. K. pismem z dnia 27 marca 2008 r. wniósł sporządzone osobiście zażalenie na ww. postanowienie Sądu z dnia 11 marca 2008 r. w

przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej. Skarżący w zażaleniu podnosił, iż Sąd pominął fakt złożenia przez niego wniosku o przyznanie prawa pomocy, w tym ustanowienia pełnomocnika, w związku z czym zaskarżone postawienie z dnia 11 marca 2008 r. winno zostać uchylone.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;

W myśl art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) – dalej cyt. jako p.p.s.a. – zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 175 § 2 p.p.s.a. przymus adwokacko-radcowski nie obowiązuje tylko w przypadku, gdy skargę kasacyjną sporządzają podmioty w tym przepisie wskazane (sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich).

Skarżący do kręgu tych podmiotów nie należy. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej od przedmiotowego postanowienia winno być zatem, jak wyżej wskazano, sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego.

Przedmiotowe zażalenie tego wymogu nie spełnia. Zostało ono sporządzone osobiście przez skarżącego, który został przez Sąd pouczony o wynikającym z art. 194 § 4 cyt. przepisu powyższym wymogu sporządzenia zażalenia przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Sporządzenie zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej z naruszeniem art. 194 § 4 p.p.s.a. jest brakiem, który w świetle art. 178 p.p.s.a. uzasadnia jego odrzucenie.

Odnosząc się do zarzutów skarżącego, iż postanowienie z dnia 11 marca 2008r. odrzucające skargę kasacyjną winno zostać uchylone ze względu na złożenie przez niego ww. wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu wskazać należy, iż złożenie przedmiotowego wniosku nie zwalnia skarżącego z obowiązku sporządzenia skargi kasacyjnej lub zażalenia na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. art.178 w związku z art. 197 § 2 i 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt