drukuj    zapisz    Powrót do listy

6272 Wizy, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Inne, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Sprostowano omyłkę, V SA/Wa 2945/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 2945/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-12  
Data wpływu
2007-12-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Danuta Dopierała /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6272 Wizy, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Treść wyniku
Sprostowano omyłkę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 156 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący - sędzia WSA - Danuta Dopierała po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi V. K. S. na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia ... października 2007 r. nr ... w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony p o s t a n a w i a: sprostować oczywistą omyłkę w komparycji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 maja 2008 r. w ten sposób, że w miejsce "na decyzję" wpisać "na postanowienie".

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270] Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W komparycji postanowienia omyłkowo wpisano "na decyzję" zamiast "na postanowienie".

Z uwagi na konieczność przywrócenia zgodnej z zamierzeniem Sądu komparycji wyroku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt