drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, Zwolniono od uiszczenia wpisu, I SA/Po 78/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 78/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-04-14  
Data wpływu
2008-01-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Violetta Mielcarek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I FSK 442/09 - Wyrok NSA z 2010-07-22
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Zwolniono od uiszczenia wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245, art. 246 par. 2 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – Violetta Mielcarek po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. sp. z o.o. w S. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do września 2005r. postanawia: zwolnić skarżącą spółkę od wpisu od skargi. /-/V. Mielcarek

Uzasadnienie

Wpis od skargi wynosi [...].

Wobec tego skarżąca spółka, reprezentowana przez doradcę podatkowego P. S., złożyła sporządzony w dniu [...] na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku podała, że z uwagi na fakt, iż zmuszona została do zaprzestania działalności gospodarczej, nie generuje przychodów i nie posiada wystarczających środków obrotowych i wobec tego wnosi o zwolnienie od wpisu od skargi. Podała, że wysokość kapitału zakładowego wynosi [...]. Nie posiada środków trwałych. Od [...] z uwagi na brak działalności nie osiąga przychodów. Skarżąca nie posiada rachunków bankowych.

Na wezwanie z dnia [...] skarżąca w odpowiedzi z dnia [...] wskazała, że od drugiego półrocza [...] działania organów skarbowych uniemożliwiły jej prowadzenie działalności gospodarczej. Z uwagi na brak środków zaprzestano prowadzenia ksiąg i składania deklaracji. Spółka aktualnie nie ponosi żadnych kosztów ani nie osiąga przychodów, nie zatrudnia też pracowników, a jedyny rachunek bankowy został zajęty przez poborcę na polecenie Naczelnika Urzędu Skarbowego. Do pisma załączyła zeznania podatkowe za [...], bilans na dzień [...] i [...], rachunek zysków i strat za okres od dnia [...] do dnia [...], zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego.

Na kolejne wezwanie z dnia [...] skarżąca w odpowiedzi z dnia [...] wskazała, że z uwagi na brak środków zaprzestano prowadzenia ksiąg i składania deklaracji. Do pisma załączono zeznania podatkowe za [...]. Z załączonych kserokopii zeznań podatkowych wynika, że skarżąca w [...] jak i w [...] nie uzyskała żadnych przychodów, nie poniosła kosztów uzyskania przychodów i nie odnotowała dochodu ani straty.

Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym, przy czym przyznanie prawa pomocy osobie prawnej w zakresie częściowym następuje wtedy, gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania (por. art. 246 § 2 pkt 2 cyt. ustawy).

W rozpatrywanej sprawie skarżąca w oświadczeniu zawartym we wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz w pismach uzupełniających wniosek wykazała, że nie ma dostatecznych środków na uiszczenie wpisu od skargi. Na obecnym etapie postępowania nie zwolniono skarżącej spółki od ewentualnie przyszłych kosztów sądowych, gdyż w uzasadnieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy oświadczyła, że wnosi o zwolnienie od wpisu od skargi. Ponadto zauważyć należy, że skarżąca spółka być może podejmie jeszcze działalność gospodarczą, która pozwoli jej na opłacenie ewentualnych, przyszłych kosztów sądowych. Gdyby skarżąca nie była w stanie ponieść tych kosztów to będzie mogła zwrócić się ponownie z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy.

W tych okolicznościach na podstawie art. 245 § 1 i art. 246 § 2 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 cyt. ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.

/-/V. MielcarekPowered by SoftProdukt