drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Oddalono skargę, I SA/Rz 311/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-12-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Rz 311/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2005-12-01 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-07-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Bożena Wieczorska
Jacek Surmacz
Maria Serafin-Kosowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Serafin-Kosowska /spr./ Sędziowie NSA Bożena Wieczorska NSA Jacek Surmacz Protokolant sek.sąd. T.Tochowicz po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2005r. na rozprawie sprawy ze skargi Z. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] maja 2005r. Nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności za zobowiązanie spółki cywilnej w podatku od towarów i usług za kwiecień 2002r. - p o s t a n a w i a - odrzucić skargę

Uzasadnienie

I SA/Rz 311/05

Uzasadnienie

W dniu 10 listopada 2005r./data doręczenia wezwania do rąk dorosłego domownika/ skarżący Z.S. wezwany został o uiszczenie wpisu od skargi na wymienioną wyżej decyzję w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Pomimo upływu powyższego terminu wpis od skargi nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 z późn. zm./ skarga od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu i wobec powyższego Sąd postanowił jak wyżej.Powered by SoftProdukt