drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono skargę, VII SA/Wa 2202/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 2202/06 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-11-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Bożena Więch-Baranowska /sprawozdawca/
Izabela Ostrowska /przewodniczący/
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
II OZ 123/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-23
II OZ 1297/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-14
II OZ 229/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-13
II OZ 1307/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-15
II OZ 124/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-23
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 156 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Ostrowska, , Sędzia WSA Bożena Więch-Baranowska (spr), Asesor WSA Jolanta Augustyniak-Pęczkowska, Protokolant Joanna Piątek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2008 r. sprawy ze skargi T. Z. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2006 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w przedmiocie udzielenia pozwolenia na użytkowanie. skargę oddala.

Uzasadnienie

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem znak [...] wydanym dnia [...] lipca 2006r. na podstawie art. 158 § 1, art. 157 § 1 w związku z art. 156 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego stwierdził nieważność postanowienia [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] maja 2004r. zawieszającego na podstawie art. 97 §1 pkt 4 kpa postępowanie w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia na użytkowanie.

W uzasadnieniu organ podał, że w dniu 25 marca 2004r. T. Z. złożyła wniosek o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Prezydenta Miasta w K. z dnia [...] marca 2000r. udzielającą P.i S. pozwolenia na użytkowanie budynku gospodarczego.

Postanowieniem z dnia [...] maja 2004r. wojewódzki organ nadzoru budowlanego zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie wznowienia postępowania do czasu rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w [...] sprawy ze skargi T. Z. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] wydaną w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania.

Organ odwoławczy podkreślił, że warunkiem zawieszenia prowadzonego w trybie nadzwyczajnym postępowania w sprawie wznowienia postępowania jest uprzednie jego wszczęcie z urzędu lub na wniosek.

Stosownie do treści przepisu art. 149 § 1 kpa wznowienie postępowania administracyjnego następuje w formie postanowienia.

W rozpoznawanej sprawie postanowienie o wznowieniu postępowania nie było wydane, a mimo to organ zawiesił je kontrolowanym postanowieniem.

Zawieszono więc postępowanie, które w ogóle zostało wszczęte co powoduje, że organ rażąco naruszył art. 97 § 1pkt 4 kpa w związku z art. 149 § 1 i 2 kpa.

Po rozpatrzeniu wniosku T. Z. o ponowne rozpatrzenie sprawy Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem znak [...] wydanym dnia [...] sierpnia 2006r. na podstawie art. 138§ 1 pkt 1 kpa utrzymał w mocy własne postanowienie z dnia 7 lipca 2006r., w uzasadnieniu podnosząc te same argumenty co w postanowieniu objętym wnioskiem.

Skargę na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosła T. Z. przedstawiając zarzuty merytoryczne dotyczące decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku gospodarczego udzielonego P. S. i wnosząc o wznowienie postępowania w sprawie tej decyzji.

W odpowiedzi na skargę Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wnosząc o jej oddalenie podtrzymał argumenty zawarte w zaskarżonym postanowieniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 s 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153 poz. 1269 ze zm.), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem.

Sąd kontroluje rozstrzygnięcia jakie zapadają w postępowaniu administracyjnym pod kątem prawidłowości zastosowania przepisów obowiązującego prawa oraz trafności ich wykładni.

Uwzględnienie skargi następuje jedynie wówczas, gdy sąd stwierdzi, że doszło do naruszenia prawa (art. 145 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), przy czym ocena tego naruszenia następuje w świetle prawa obowiązującego

w dacie wydania zaskarżonego rozstrzygnięcia.

Przedmiotem kontroli w rozpoznawanej sprawie jest postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydane dnia [...] sierpnia 2006r. utrzymujące w mocy po ponownym rozpatrzeniu – własne postanowienie z dnia [..] lipca 2006r. stwierdzające nieważność postanowienia wojewódzkiego organu nadzoru budowlanego zawieszającego z urzędu postępowanie w sprawie wznowienia postępowania.

Skarga nie jest zasadna, gdyż zaskarżone postanowienie nie narusza prawa.

Kontrolowane postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2004r. zostało wydane na podstawie art. 97 §1 pkt 4 kpa zgodnie z którym "Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie (...) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd".

Przepis ten nakłada na organ obowiązek zawieszenia toczącego się postępowania w związku z koniecznością rozstrzygnięcia zagadnienia bez którego nie jest możliwe jego zakończenie.

Kontrolowanym postanowieniem organ na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa zawiesił postępowanie w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego

w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie.

Przepisy kpa w przeciwieństwie do trybu zwykłego wyraźnie regulują formę wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia.

Wznowienie postępowania następuje tylko i wyłącznie w drodze postanowienia (art. 149 § 1 kpa). Brak postanowienia w przedmiocie wszczęcia postępowania oznacza tym samym, że postępowanie w tym przedmiocie nie zostało wszczęte (vide wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1134/2005).

Ponieważ w rozpoznawanej sprawie organ nie wydał postanowienia

w przedmiocie wznowienia postępowania Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego prawidłowo uznał, że wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania które nie zostało wszczęte zostało wydane z rażącym naruszeniem art. 97 §1 pkt 4 kpa.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt