drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s 638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, Odrzucenie zażalenia, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono zażalenie, II SA/Po 9/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 9/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-24  
Data wpływu
2008-01-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Edyta Podrazik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II OZ 1309/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 par 4, art. 175 par 2 i 3, art. 178, art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia (...) w sprawie (...) postanawia odrzucić zażalenie skarżącej na postanowienie sądu z dnia (...) /-/ E. Podrazik

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia (...) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę kasacyjną E. S, wniesioną na postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania z dnia (...).

W dniu (...) skarżąca E. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu odręcznie sporządzone zażalenie na powyższe postanowienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, przy czym odpowiednio stosuje się art. 175 § 2 i 3 powyższej ustawy. Oznacza to, że zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej wniesione osobiście przez stronę nie będącą adwokatem, radcą prawnym lub osobą wymienioną w art. 175 § 2 i § 3 powołanej ustawy, podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna (art. 178 wskazanej wyżej ustawy). Ponadto na podstawie art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do postępowania w przedmiocie wniesionego zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące skargi kasacyjnej.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Sądu Najwyższego, przyjętym na gruncie art. 3932 i 3935 Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.), które są przepisami o analogicznym brzmieniu do art. 175 i 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sporządzenie przez stronę skargi kasacyjnej, a w powyższym przypadku zażalenie na jej odrzucenie, osobiście nie jest brakiem, który może zostać usunięty, w szczególności poprzez jego późniejsze podpisanie przez osobę uprawnioną do złożenia danego środka, przy czym odrzucenie wadliwie sporządzonego środka odwoławczego następuje również w sytuacji, gdy strona złożyła wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu (postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie III CZ 105/00, z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie II UZ 57/98, z dnia 22 kwietnia 1997 r. w sprawie II UZ 13/97 opublikowany OSNP 1999, nr 16, poz. 533, z dnia 21 lutego 1998 r. w sprawie II CKN 672/97, z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie II UZ 25/97). Stanowisko powyższe zostało potwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny (postanowienie z dnia 18 października 2004 r. w sprawie FZ 308/04), który wskazał również, że w sytuacji sporządzenia przez stronę nieuprawnioną do tego skargi kasacyjnej podlegającej odrzuceniu na podstawie wskazanych wyżej przepisów - zbędne staje się rozpoznanie wniosku strony o przyznanie prawa pomocy (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 czerwca 2004 r. w sprawie FSK 564/04).

Mając powyższe na względzie Sąd na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odrzucił zażalenie.

/-/ E. PodrazikPowered by SoftProdukt