drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Koszty sądowe, Minister Budownictwa, Oddalono zażalenie, I OZ 304/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 304/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-05-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-16
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Izabella Kulig -Maciszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
I SA/Wa 799/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-05
I OZ 509/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-08
I OZ 914/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07
I OZ 915/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07
I OZ 916/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 199 , art. 230 § 1 i art. 231
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 799/07 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od skargi J. W. na postanowienie Ministra Budownictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 21 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 799/07 wezwał J. W. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł należnego od wniesionej skargi na postanowienie Ministra Budownictwa z dnia [...] Nr [...], w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia.

W zarządzeniu tym powołano się na art. 220 § 1 i 3 w związku z art. 214 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej "P.p.s.a."). oraz na § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 . w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

J. W. złożył zażalenie na to zarządzenie kwestionując jego prawidłowe zredagowanie oraz podnosząc argumenty dotyczący jego trudnej sytuacji materialnej

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionej podstawy.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż stosownie do art. 199 P.p.s.a., strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Oznacza to, że strona jest obowiązana ponosić koszty spowodowane swoim działaniem, w tym uiszczać należne opłaty sądowe. Zgodnie zaś z art. 230 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (§ 2 tego przepisu). Zgodnie zaś z art. 231 P.p.s.a. wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne.

Zatem niewątpliwie wniesiona w niniejszej sprawie przez J. W. skarga na postanowienie Ministra Budownictwa jest pismem wszczynającym postępowanie sądowoadministracyjne i podlega obowiązkowi wpisu. Zważywszy zaś, że przedmiotem sprawy jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym i wpis od skargi ma charakter stały, to zastosowanie znajdował powołany w zaskarżonym zarządzeniu § 2 ust. 1 pkt 1 wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów określający wysokość wpisu w tego typu sprawach na kwotę 100 zł. Trafnie zatem Sąd I instancji wezwał stronę na mocy zaskarżonego zarządzenia - które wbrew twierdzeniom skarżącego jest czytelne i kompletne - do uiszczenia wpisu w wyżej wymienionej kwocie.

Ustosunkowując się natomiast do argumentów zażalenia dotyczących trudnej sytuacji majątkowej, należy zaznaczyć, że mogą być one brane pod uwagę jedynie przy rozpoznawaniu wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Stosownie zaś do art. 200 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w razie uwzględnienia skargi przez sąd I instancji, przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw.

W tym stanie rzeczy, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 i 198 P.p.s.a., orzekł jak wyżej.Powered by SoftProdukt