drukuj    zapisz    Powrót do listy

6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw, Odrzucenie skargi, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS, Odrzucono skargę, V SA/Wa 1282/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 1282/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Krystyna Madalińska-Urbaniak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 § 1 pkt 2 i § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Krystyna Madalińska- Urbaniak po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. Ś. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...]grudnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności za zatrudnionych pracowników z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie

I. Ś. wniósł za pośrednictwem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję wyżej wymienionego organu w sprawie odmowy umorzenia należności za zatrudnionych pracowników z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.] – zwanej dalej p.p.s.a. – skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Stosownie do treści art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, o czym skarżąca została pouczona w zaskarżonej decyzji.

Jak wynika z akt administracyjnych, zaskarżona decyzja Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została doręczona stronie skarżącej w dniu [...] grudnia 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach administracyjnych). Termin do wniesienia skargi upłynął zatem [...] stycznia 2008 r., natomiast skarga sporządzona w dniu [...] lutego 2008 r. wpłynęła do organu za pośrednictwem którego została wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w dniu [...] lutego 2008 r. (data prezentaty), czyli po upływie omówionego terminu.

Wniesienie skargi po terminie powoduje jej odrzucenie w myśl art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

W tej sytuacji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt