drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Administracyjne postępowanie Inne, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono wniosek o wymierzenie grzywny -art.55 ustawy PoPPSA, II SO/Wa 26/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SO/Wa 26/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Sławomir Antoniuk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Inne
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wymierzenie grzywny -art.55 ustawy PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 55 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA - Sławomir Antoniuk po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą "T." H. S. [...] z siedzibą w N. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w P. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w sprawie ze skargi H. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą "T." H.S. [...] z siedzibą w N. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia - oddalić wniosek -

Uzasadnienie

W dniu 7 marca 2008 r. skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w P. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej również ppsa, za nieprzekazanie Sądowi skargi na bezczynność wymienionego organu w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. Zarzuciła, że skarga doręczona organowi w dniu 30 stycznia 2008 r. nie została Sądowi przekazana w terminie 30 dni.

Postępowanie w sprawie ze wskazanej wyżej skargi H. S., złożonej

do Sądu za pośrednictwem organu w dniu 29 stycznia 2008 r. (data nadania przesyłki

w urzędzie pocztowym) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prowadził pod sygn. akt II SAB/Wa 42/08. Skarga wpłynęła do organu w dniu 30 stycznia 2008 r., zaś Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w P. do Sądu przekazał ją wraz

z odpowiedzią i aktami w dniu 10 marca 2008 r.

W piśmie procesowym z dnia 30 maja 2008 r. organ podniósł, że uchybienie terminu udzielenia odpowiedzi wynikało z nadmiernego obciążenia sprawami oraz małą obsadą kadrową.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny

w wysokości określonej w art. 154 § 6.

W niniejszej sprawie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w P. wypełnił ciążący na nim obowiązek przekazania do Sądu skargi, odpowiedzi na skargę

i akt. Organ nie dochował wprawdzie terminu przewidzianego dla tej czynności, jednakże opóźnienie to nie wywołało niekorzystnych skutków po stronie skarżącej i nie uzasadnia w tym przypadku wymierzenia grzywny.

Wymierzenie grzywny jest środkiem dyscyplinującym, mającym spowodować wykonanie przez organ obowiązku określonego w art. 54 § 2 ppsa. W związku z tym, że obowiązek ten został w niniejszej sprawie wykonany przez organ, nie zachodzi podstawa do wymierzenia grzywny. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podziela pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażony w postanowieniu z dnia 19 stycznia 2007 r. sygn. akt I OSK 2015/06, zgodnie z którym "(...) przepis art. 55 § 1 ustawy P.p.s.a. ma na celu wyegzekwowanie od organu administracji wypełnienia przezeń obowiązków procesowych. Nie jest to forma "kary" za uchybienie terminowi określonemu w art. 54 § 2 ustawy. Rozpoznając wniosek o wymierzenie grzywny Sąd orzeka na podstawie stanu faktycznego z chwili orzekania, a zatem uchybienie przez organ 30-dniowemu terminowi nie stanowi podstawy do nałożenia grzywny, jeżeli mimo opóźnienia, przekazał on sądowi akta wraz z odpowiedzią na skargę przed rozpoznaniem wniosku.(...)". Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 55 § 1 w zw. z art. 54 § 2 ppsa, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt