drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Wywłaszczanie nieruchomości, Minister Budownictwa, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a., I OZ 595/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 595/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-22
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Małgorzata Jaśkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Wywłaszczanie nieruchomości
Sygn. powiązane
I SA/Wa 1987/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-19
I OSK 901/09 - Wyrok NSA z 2010-04-27
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 197 § 2, art. 193, art. 60, art. 161 § 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2004 nr 261 poz 2603 art. 128 § 1
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - tekst jedn.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Jaśkowska po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia B. R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1987/06 o zawieszeniu postępowania sądowego w sprawie ze skargi Miasta G. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczeń administracyjnych dotyczących wywłaszczenia nieruchomości położonych w G. przy ulicy [...] postanawia umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 13 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1987/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie sądowe w sprawie ze skargi Miasta G. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczeń administracyjnych dotyczących wywłaszczenia nieruchomości położonych w G. przy ulicy [...]. W uzasadnieniu wskazano, że postępowanie w niniejszej sprawie zostaje na mocy art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zawieszone do czasu ustalenia postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku następców prawnych zmarłego uczestnika K. K.

W dniu 2 czerwca 2008 r. B. R. wniosła zażalenie na powyższe postanowienie, domagając się jego uchylenia i podjęcia przedmiotowego postępowania. Wskazała w nim, że następcy K. K. zostali wyznaczeni na podstawie prawomocnego postanowienia Wydziału [...] Cywilnego Sądu Rejonowego w G. z dnia [...], sygn. akt [...], a w związku z tym ustał powód do zawieszenia postępowania.

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1987/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podjął zawieszone postanowienie sądowe w sprawie ze skargi Miasta G. na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczeń administracyjnych dotyczących wywłaszczenia nieruchomości położonych w G. przy ulicy [...].

W piśmie z dnia 16 lipca 2008 r. skarżąca cofnęła złożone na postanowienie WSA w Warszawie z dnia 13 maja 2008 r. zażalenie wskazując, że wobec podjęcia zawieszonego postępowania, zażalenie stało się bezprzedmiotowe.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej P.p.s.a. - do postępowania w toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

W myśl natomiast art. 193 P.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym. W tej sytuacji należy odwołać się do przepisów regulujących postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym - art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i 3 P.p.s.a.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy skarżący skutecznie cofnął skargę. Stosownie zaś do pkt 3 § 1 powyższego artykułu Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Z uwagi na oświadczenie skarżącej o cofnięciu zażalenia oraz podjęcie przez Sąd Wojewódzki zawieszonego postępowania na podstawie postanowienia z dnia 19 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1987/06 Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 197 § 2 i art. 193 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt