drukuj    zapisz    Powrót do listy

6290 Reforma rolna, , Starosta, Odmówiono przyznania prawa pomocy w części, II SAB/Łd 7/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-11-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Łd 7/06 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2007-11-14  
Data wpływu
2006-02-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Sławomir Wojciechowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6290 Reforma rolna
Sygn. powiązane
I OZ 816/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy w części
Sentencja

Dnia 14 listopada 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2007 roku posiedzeniu niejawnym wniosku B. P. o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi B. P. i J. P. na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości postanawia: 1. odmówić przyznania B. P. prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych; 2. umorzyć postępowanie w części dotyczącej przyznania prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 16 marca 2006r. sygn. akt II SAB/Łd 7/06 referendarz sądowy przyznał B. P. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata i oddalił wniosek w pozostałym zakresie. Okręgowa rada Adwokacka w Ł. oddelegowała do prowadzenia sprawy adwokat A. B.-M. W dniu 25 kwietania 2006r. do akt sprawy złożono pełnomocnictwo upowaznaijące adw. A. B.-M. do zastepowania skarżącego w sprawie sygn. akt II SAB/Łd 7/06, we wszystkich instancjach sądowych z prawem udzielania substytucji.

W dniu 29 października 2007r. skarżący – B. P. złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata.

Jak wynika z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe wraz z żoną L. P., posiada mieszkanie o powierzchni 54m2. Wnioskodawca oświadczył, iż nie posiada innych nieruchomości. Źródłem utrzymania wnioskodawcy i żony są świadczenia emerytalne w wysokości odpowiednio: 986zł i 1027zł (po odliczeniu zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne). Do wniosku dołączono kserokopie polecenia przelewu i przekazu pocztowego potwierdzające wysokość otrzymywanych świadczeń.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisów art. 243 § 1 i art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) osobie fizycznej przyznaje się, na jej wniosek, złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania, prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże ona, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie

i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym

i majątkowym. W myśl art. 245 § 3 i § 4 ww. ustawy prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Częściowe zwolnienie od opłat lub wydatków może polegać na zwolnieniu od poniesienia ułamkowej ich części albo określonej ich kwoty pieniężnej.

Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy.

W ocenie Sądu B. P. nie wykazał, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie

i rodziny. Sąd nie przychylił się do wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów postępowania mając na uwadze, iż obowiązkiem strony skarżącej jest partycypacja w kosztach postępowania. Wysokość dochodów z emerytury jakie uzyskuje skarżący i jego żona pozwalają przyjąć, iż skarżący jest w stanie ponieść wydatki związane z uiszczeniem kosztów postępowania. Podnieść przy tym należy, iż na obecnym etapie postępowania na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek uiszczenia wpisu jak również innych kosztów postępowania.

Rozstrzygając wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata Sąd miał na uwadze, iż postanowieniem z dnia 16 marca 2006r. referendarz sądowy przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata. Okręgowa Rada Adwokacka w Ł. wyznaczyła do prowadzenia sprawy adwokat A. B.-M., któremu skarżący udzielił pełnomocnictwa. Z akt sprawy wynika, iż pełnomocnictwo nie zostało wypowiedziane, zatem adwokat A. B.-M. jest nadal pełnomocnikiem skarżącego w niniejszej sprawie. W konsekwencji wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika, jest bezprzedmiotowy.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych (niż wymienione w pkt 1 i 2) przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono o odmowie przyznania skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych (pkt 1 postanowienia), natomiast na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w/w ustawy orzeczono o umorzeniu postępowania w części dotyczącej wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata (pkt 2 postanowienia).

T.N.Powered by SoftProdukt