drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Odrzucenie skargi, Wojewoda,  , II SA/Bk 172/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-05-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 172/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-05-06 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2004-03-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Anna Sobolewska-Nazarczyk
Jerzy Bujko /sprawozdawca/
Stanisław Prutis /przewodniczący/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Bujko (spr.), po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] stycznia 2004 r. Nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego p o s t a n a w i a - skargę odrzucić.-

Uzasadnienie

Skarżący otrzymał zaskarżoną decyzję w dniu [...] lutego 2004 r. (k-182 akt adm.

II instancji). Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Termin do wniesienia skargi na wymienioną na wstępie decyzję upływał więc skarżącemu z dniem 4-go marca 2004 r. Skarżący skierował skargę listem poleconym w dniu 5-go marca 2004 r., a więc już po upływie terminu (k-6 akt). Skarga podlega więc odrzuceniu zgodnie z art. 58 § 1 pkt. 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.-Powered by SoftProdukt