drukuj    zapisz    Powrót do listy

6135 Odpady, Inne, Minister Środowiska, Odrzucono skargę, IV SA/Wa 1239/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 1239/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Otylia Wierzbicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6135 Odpady
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Minister Środowiska
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 par. 1 ORAZ 58 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Otylia Wierzbicka po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi Gminy P. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] stycznia 2008 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

W dniu 29 lutego 2008r.( data nadania na poczcie) wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga Gminy P. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] stycznia 2008r. umarzająca postępowanie odwoławcze w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji, została ona doręczona skarżącej Gminie w dniu 28 stycznia 2008r. Skarga została nadana na poczcie w dniu 29 lutego 2008r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie treścią art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( DZ. U .Nr 153 poz. 1270 ze zm.) zwaną dalej "P.p.s.a" Sąd odrzuca skargę, po upływie terminu do jej wniesienia.

Zgodnie zaś z art. 53 § 1 p.p.s.a, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Z powyższych przepisów wynika, że wniesienie skargi po terminie skutkuje brakiem nadania jej dalszego biegu i w konsekwencji odrzuceniem skargi.

W niniejszej sprawie ostatnim dniem terminu do wniesienia skargi, określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a był dla skarżącej dzień 27 lutego 2008r. Skarga została nadana na poczcie i przesłana do organu w dniu 29 lutego 2008r. jak wynika, ze stempla na kwicie nadawczym.( k-15 akt) a zatem dwa dni po ustawowym terminie.

Wobec powyższego, skoro skarżący nie dochował ustawowego terminu do wniesienie skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 §1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt