drukuj    zapisz    Powrót do listy

6191 Żołnierze zawodowi, Wyłączenie sędziego, Minister Obrony Narodowej, Odrzucono wniosek o wyłączenie sędziego, I OZ 362/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 362/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-09
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Łukaszewska-Macioch /przewodniczący sprawozdawca/
Paweł Miładowski
Jolanta Rajewska
Symbol z opisem
6191 Żołnierze zawodowi
Hasła tematyczne
Wyłączenie sędziego
Sygn. powiązane
II SA/Wa 159/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-17
I OZ 363/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-23
Skarżony organ
Minister Obrony Narodowej
Treść wyniku
Odrzucono wniosek o wyłączenie sędziego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 18 , art. 19
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Łukaszewska - Macioch (spr.) Sędzia NSA Jolanta Rajewska Sędzia NSA Paweł Miładowski po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku M. B. o wyłączenie Sędziego NSA [...], Sędziego NSA [...], Sędziego NSA [...] i Sędziego NSA [...] w sprawie z zażalenia M. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2008 r. sygn. akt II SA/Wa159/07 w sprawie ze skargi M. B. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na sfinansowanie przekwalifikowania zawodowego na kursie pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia i kursie kierowników ds. bezpieczeństwa imprez masowych oraz refundację kosztów badań lekarskich i wydania licencji postanawia: 1. odrzucić wniosek o wyłączenie Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego [...]; 2. oddalić wniosek o wyłączenie pozostałych sędziów.

Uzasadnienie

M. B. w dniu 25 lutego 2008 r. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 159/07, zaś w piśmie złożonym w dniu 28 lutego 2008 r. zwrócił się z wnioskiem o wyłączenie od rozpoznania powyższego środka zaskarżenia sędziów: Naczelnego Sądu Administracyjnego [...],[...],[...] oraz [...]. Wniosek o wyłączenie sędziów skarżący uzasadnił ich nierzetelnością w wydawaniu orzeczeń w stosunku do jego osoby. Analiza tych orzeczeń, jego zdaniem, wskazuje na "ogrom nasilenia złej woli Panów Sędziów i wielokrotnego łamania prawa" względem skarżącego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "P.p.s.a." sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Okoliczności powołane przez M. B., które - jego zdaniem - przemawiają za koniecznością wyłączenia wskazanych Sędziów od rozpoznania jego zażalenia w żaden sposób nie spełniają przesłanek wynikających z przytoczonego przepisu. Fakt wydania orzeczenia niekorzystnego dla strony nie uzasadnia wątpliwości co do bezstronności sędziego, a tym samym konieczności wyłączenia go od rozpoznania innych spraw toczących się ze skarg tej samej strony lub których uczestnikiem jest strona.

Okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwości co do bezstronności nie wynikają także z oświadczeń złożonych przez Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego [...],[...] oraz [...], które brane były pod uwagę przez skład orzekający w niniejszej sprawie.

W związku z tym wniosek w tym zakresie podlegał oddaleniu, na podstawie art. 19 w związku z art. 22 § 1 i 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Odnosząc się do wniosku skarżącego o wyłączenie Sędziego NSA [...] należy zauważyć, że sędzia ten nie orzeka w Naczelnym Sądzie Administracyjnym od dnia 1 października 2007 r., bowiem w tej dacie przeszedł w stan spoczynku, dlatego też nie ma podstaw do żądania wyłączenia od orzekania sędziego, który nie będzie orzekał w sprawie.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wniosek o wyłączenie Sędziego NSA [...] jest niedopuszczalny i jako taki podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 64 § 3 i art. 193 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt