drukuj    zapisz    Powrót do listy

6136 Ochrona przyrody, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych., II SA/Lu 448/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 448/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-08-07  
Data wpływu
2008-07-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Jarosław Harczuk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6136 Ochrona przyrody
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OZ 1040/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10
II OSK 412/09 - Wyrok NSA z 2010-03-15
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 07 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. T. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi B. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. P. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew p o s t a n a w i a przyznać B. T. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Strona skarżąca B. T. w zażaleniu z dnia 14 lipca 2008 r. wniosła o przyznanie prawa pomocy.

Strona skarżąca wezwana do wypełnienia urzędowego formularza wniosku

o przyznanie prawa pomocy w zakreślonym terminie (data stempla pocztowego) wniosła wypełniony i podpisany urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy żądają przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie

w całości od kosztów sądowych.

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Wniosek o przyznanie prawa pomocy zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje

w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przesłanki przyznania prawa pomocy osobie fizycznej sformułowana w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. oparte są na zwrotach szacunkowych, których samodzielne stosowanie wywołuje konieczność oszacowania wystąpienia określonego w zwrocie szacunkowym stanu faktycznego. Dlatego oceniając zasadność wniosku należy wziąć pod uwagę z jednej strony wysokość obciążeń finansowych związanych z danym postępowaniem,

a z drugiej realne, istniejące w chwili składania wniosku możliwości finansowe strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy.

W rozpoznawanej sprawie koszty sądowe oprócz wpisu sądowego od wniesionej skargi wynoszącego 574 złote (§1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2193 ze zm.) i wpisu sądowego od potencjalnej skargi kasacyjnej wynoszącego 287 złotych (§ 3 w związku z § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi) każdorazowo nie przekroczą kwoty 100 złotych (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych – DZ.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2192).

Z oświadczenia strony skarżącej wynika, że prowadzi ona wspólne gospodarstwo domowe wraz z małżonkiem oraz pięciorgiem dzieci, z których najstarsze ma 18 lat

a najmłodsze 1 rok. Strona skarżąca wraz z rodziną zamieszkuje w domu o powierzchni [...] m2 i utrzymuje się z dochodów uzyskiwanych z uprawy gospodarstwa rolnego

o powierzchni [...] ha wynoszących miesięcznie [...] złotych oraz zasiłku rodzinnego w kwocie [...] złotych. Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego strony skarżącej wynosi [...] złotych. Z dochodu tego kwota [...] złotych przeznaczana jest na alimenty. Strona skarżąca podkreśliła, że dochody jej gospodarstwa domowego nie pokrywają wszystkich stałych koniecznych jej oraz jej rodzinie kosztów utrzymania.

W ocenie referendarza sądowego strona skarżąca wykazała, że bez uszczerbku

w koniecznych dla siebie i swojej rodziny kosztach utrzymania nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych niniejszego postępowania.

Miesięczny dochód gospodarstwa domowego strony skarżącej wynosi [...] złotych. Kwota ta zapewnia miesięczny dochód przypadający na osobę

w gospodarstwie domowym strony skarżącej w wysokości [...] złotych. Na gruncie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) w związku z § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2006 r. Nr 135, poz. 950) przyjmuje się, że kwota dochodu przypadającego w rodzinie na osobę, która zapewnia w stopniu minimalnym pokrycie koniecznych kosztów utrzymania tej osoby wynosi 351 złotych. Kwota dochodu przypadającego na osobę w rodzinie strony skarżącej jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Dlatego przyjąć należy, że poniesienie przez stronę skarżąca któregokolwiek z kosztów sądowych niniejszego postępowania uniemożliwi jej poniesienie kosztów utrzymania koniecznego - niezależnie od ich rzeczywistej wysokości - powodując w nich uszczerbek. Z tego powodu referendarz sądowy w rozpoznawanej sprawie zwolnił stronę skarżąca w całości od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt