drukuj    zapisz    Powrót do listy

6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono wniosek o przyznanie prawa pomocy, II SA/Łd 135/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 135/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-09-02  
Data wpływu
2008-02-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Jolanta Rosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono wniosek o przyznanie prawa pomocy
Sentencja

Dnia 2 września 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi –Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA: Jolanta Rosińska po rozpoznaniu w dniu 2 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. G. o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 lipca 2008 r. sygn. akt II SA/Łd 135/08, wydanego w sprawie ze skargi M. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o stwierdzenie nieważności aktów własności ziemi postanawia: odrzucić wniosek.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w dniu 4 lipca 2008 r. ogłosił w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 135/08 wyrok oddalający skargę M.G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o stwierdzenie nieważności aktów własności ziemi oraz przyznał i nakazał wypłacić adwokat S. K. kwotę 292,80 zł, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu M. G. z urzędu.

Odpis wyroku z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu na jego wniosek w dniu 6 sierpnia 2008 r.

W dniu 11 sierpnia 2008 r. M.G. zwrócił się do Sądu z wnioskiem o uzupełnienie wyroku z dnia 4 lipca 2008 r. i zamieszczenie w nim dodatkowego orzeczenia, co do dalszego postępowania w sprawie stwierdzenia "nieważności mapy ewidencji gruntów" oraz w zakresie wniosku skarżącego z dnia 2 lipca 2008 r. o przyznanie należnych kosztów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 157 § 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w formie wyroku, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosztów.

W rozpoznawanej sprawie Sąd w dniu 4 lipca 2008 r. ogłosił wyrok oddalający skargę M.G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o stwierdzenie nieważności aktów własności ziemi.

Mając na względzie fakt, że wyroku oddalającego skargę, wydanego na rozprawie Sąd nie ma obowiązku doręczyć stronie z urzędu, 14-dniowy termin do złożenia wniosku o uzupełnienie wyroku należało liczyć od dnia jego ogłoszenia, co w tej sprawie miało miejsce w dniu 4 lipca 2008 r. Zatem termin ten biegł od dnia 5 lipca 2008 r. do dnia 18 lipca 2008 r. i jak wynika z akt sprawy upłynął bezskutecznie, albowiem M.G. dopiero w dniu 11 sierpnia 2008 r. wniósł o uzupełnienie przedmiotowego wyroku. Dodać przy tym trzeba, że złożenie przez stronę skarżącą wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i w rezultacie jego doręczenie nie ma, w ocenie Sądu, wpływu na bieg terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie wyroku.

Skoro zatem wniosek o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 lipca 2008 r. został złożony z przekroczeniem ustawowego terminu Sąd zobligowany był go odrzucić.

O powyższym Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 157 § 1 w związku z art. 85 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

B.C.Powered by SoftProdukt