drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Celnej, Wstrzymano wykonanie zaskarżonego aktu, I SA/Po 58/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 58/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-06  
Data wpływu
2008-01-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Elwira Brychcy /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
I FZ 225/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-13
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonego aktu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3, par. 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elwira Brychcy po rozpoznaniu w dniu na wniosku w sprawie ze skargi na decyzję w przedmiocie 6 sierpnia 2008r posiedzeniu niejawnym o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] nr[...] , Nr [...] T. K. Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] Nr[...] , Nr [...] podatku od towarów i usług postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji /-/E. Brychcy

Uzasadnienie

W skardze na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] utrzymującej w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] ,którą określono podatek od towarów i usług od importu towaru w wysokości o[...] ,-zł, wyższej od pobranej skarżący T. K. wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] dotyczącej podatku od towarów i usług.

W załączonych do akt sprawy oświadczeniach skarżący wskazał, że sytuacja w jakiej się znalazł, od momentu wszczęcia postępowania przez organy celne w stosunku do jego przedsiębiorstwa, do momentu wydania decyzji obciążających go kwotą należności celno - podatkowych ulega ciągłemu pogorszeniu. Zakończenie części postępowań administracyjnych uniemożliwiło bowiem dalszą działalność i postawiło w obliczu bankructwa. Zdaniem strony liczne nieprawidłowości wskazane w składanej skardze dowodzą o zbyt pobieżnym potraktowaniu przez organ celny, nie tylko podstaw do wydania zaskarżonych decyzji, ale przede wszystkim wskazują na nieprawidłowe zastosowanie przepisów prawa, co w efekcie doprowadziło do wydania decyzji niezgodnie z obowiązującym prawem. Skarżący podał także, że przez pewien czas przebywał w areszcie z uwagi na prowadzone w stosunku do niego postępowania prokuratorskie, które trwa do chwili obecnej, a podjęte próby zatrudnienia z uwagi na w/w okoliczność kończą się fiaskiem.

T. K. oświadczył ponadto, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z żoną oraz z synami, oraz że nie posiada nieruchomości, oszczędności, papierów wartościowych oraz żadnych wartościowych przedmiotów. Od dnia 31 lipca 2002 r. została ustanowiona rozdzielność majątkowa małżeńska pomiędzy skarżącym a jego małżonką, jednakże zgodnie z jej oświadczeniem, nie ma ona majątku ani też nie osiąga żadnych dochodów.

W ocenie skarżącego do czasu rozpoznania skargi zasadne jest wstrzymanie jej wykonania, ponieważ wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje ujemne konsekwencje dla skarżącego i pozbawi go środków do życia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wykonanie aktu administracyjnego, określającego zobowiązanie podatkowe, zwykle wiąże się z dolegliwością dla osoby podatnika, ale taka dolegliwość nie uzasadnia wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z 30.08.2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Dz. U. nr 153 poz.1270 / , sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków .

Warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uzasadnienie wniosku winno odnosić się do konkretnych zdarzeń ( okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymywanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione. Twierdzenia takie powinny zostać poparte dokumentami źródłowymi, zwłaszcza dotyczącymi sytuacji finansowej oraz majątku podatnika ( post. NSA z dnia 30 listopada 2004r., GZ 120/04). Z kolei do wykazania, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków nie jest wystarczający sam wywód strony. Niezbędne jest, na przykład wskazanie, że w przypadku wykonania decyzji skarżącemu grozi utrata takiego świadczenia, które w skutek swych właściwości nie mogłoby być zastąpione innym przedmiotem, a jego wartość pieniężna nie przedstawiałaby znaczenia dla skarżącego ( szerzej: Jan Paweł Tarno: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wydanie 2, Komentarz, Warszawa 2006r oraz post. NSA z dnia 15 grudnia 2004r, GZ 127/04 i z dnia 20 grudnia 2004r, GZ 138/04).

Z argumentacji przedstawionej we wniosku wynika, że w danej sprawie zachodzą okoliczności pozwalające na zastosowanie instytucji wstrzymania wykonania skarżonej decyzji, gdyż w świetle przedstawionych przez stronę dokumentów można uznać, że istnieje niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody. Odmowa wstrzymania wykonania skarżonej decyzji mogłaby doprowadzić do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez T. K, która to pozostaje jedynym źródłem jego utrzymania. Jeśli zważyć,

że skarżący nie ma żadnego majątku ruchomego, oszczędności, ani też rachunku bankowego, a jedynym źródłem utrzymania jest prowadzenie podupadłej firmy to natychmiastowe ściągnięcie kwoty będącej przedmiotem sporu między organem podatkowym i skarżącym mogłoby, w ocenie Sądu wyrządzić T. K. niepowetowaną szkodę.

Z powyższych względów Sąd uznał wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji za uzasadniony i na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ), orzekł jak w sentencji postanowienia.

/-/E. BrychcyPowered by SoftProdukt