drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Dostęp do informacji publicznej, Inne, Zobowiązano do podjęcia czynności, II SAB/Lu 443/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Lu 443/14 - Wyrok WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2014-12-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2014-10-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Joanna Cylc-Malec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 1103/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-19
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Zobowiązano do podjęcia czynności
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 149 par 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Dz.U. 1984 nr 5 poz 24 art. 3a, art. 7 ust. 2 pkt 1
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 1 ust.1, art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a, art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust.2, art. 16 ust. 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec (sprawozdawca), Sędzia NSA Witold Falczyński, Sędzia WSA Robert Hałabis, Protokolant Asystent sędziego Kazimierz Marszałek, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 listopada 2014 r. sprawy ze skargi P. G. - redaktora naczelnego dziennika "Ł." na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Ł. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji prasowej I. zobowiązuje Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Ł. do załatwienia wniosku P. G. - redaktora naczelnego dziennika "Ł." z dnia 5 sierpnia 2014 r. w terminie 14 dni od daty zwrotu akt administracyjnych sprawy po uprawomocnieniu się wyroku; II. stwierdza, że bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Ł. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Ł. na rzecz P. G. - redaktora naczelnego dziennika "Ł." kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

P. G. – redaktor naczelny dziennika [...]" wniósł w dniu 23 września 2014 r. skargę na bezczynność Inne polegającą na nierozpoznaniu wniosku z dnia 5 sierpnia 2014r. o udostępnienie informacji publicznej.

W skardze wyjaśnił, że we wniosku tym, dziennikarz dziennika [...]" – S. P. wniósł o udostępnienie informacji poprzez wydanie kopii: protokołu z ostatnio odbytego zjazdu delegatów (wraz z załącznikami), uchwał podjętych podczas obrad tego zjazdu delegatów (wraz z załącznikami), protokołów komisji skrutacyjnej i wyborczej (wraz z załącznikami), jednak dotychczas informacja ta nie została udzielona.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wyjaśnił, że pismem z dnia 20 sierpnia 2014r. poinformował wnioskodawcę, że z żądanymi w pkt 1 i 3 wniosku dokumentami może zapoznać się w siedzibie organu w dniu 11 września 2014r., natomiast uchwała, o której mowa w pkt 2 wniosku znajduje się na stronie internetowej zarządu, zatem jest ogólnie dostępna. Pomimo zawiadomienia, skarżący we wskazanym dniu nie zgłosił się, co potwierdzono w notatce służbowej z dnia 11 września 2014r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. - Prawo prasowe (Dz.U. z 1984r., Nr 5, poz. 24 ze zm.) – w zakresie prawa dostępu do informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198), zwanej dalej "u.d.i.p.".

O ile zatem zostanie ustalone, że wnioskodawca jest "prasą" w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo prasowe, żądanie dotyczy informacji stanowiącej informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. i zostało skierowane do podmiotu zobowiązanego do udzielenia takiej informacji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 u.d.i.p. – postępowanie w przedmiocie udostępnienia tej informacji toczy się – zarówno przed organem, jak i przed sądem administracyjnym w trybie u.d.i.p., dlatego skarga na bezczynność w niniejszej sprawie jest dopuszczalna.

Taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie.

Wniosek pochodzi bowiem od "prasy" w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo prasowe, zgodnie z którym pojęcie "prasa" obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską. Został złożony przez dziennikarza dziennika [...]" – S. P., a następnie podtrzymany przez redaktora naczelnego tego dziennika P. G., a zatem nie ma wątpliwości, że pochodzi on od "prasy".

Żądanie zostało skierowane do podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w powołanym wyżej wyroku z dnia 5 kwietnia 2013r., I OSK 89/13 - [...] Związek Ł. jest podmiotem wykonującym zadania publiczne, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej do udzielenia informacji publicznej zobowiązane są nie tylko władze publiczne, ale także inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Analizując kompetencje [...] Związku [...] wynikające z przepisów ustawy stwierdzić trzeba, że ustawodawca przekazał mu do realizacji zadania z zakresu administracji publicznej. Zadania te wynikają m. in. z art. 34 ustawy Prawo [...]. Tymi zadaniami są m. in.: prowadzenie gospodarki [...] w obwodach wyłączonych z wydzierżawienia i w obwodach wydzierżawionych przez koła [...], troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa L. Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, a także w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych dziko żyjących. Związek realizuje również inne zadania powierzone mu przez ministra właściwego do spraw ochrony środowiska. Wymienione zadania nałożone na związek w drodze ustawy ze względu na ich cel mają charakter publiczny (patrz. R. Stec, "Uprawianie łowiectwa i prowadzenie gospodarki [...]. Uwarunkowania administracyjnoprawne, cywilnoprawne i organizacyjne.", Lex 2012). O publicznoprawnym charakterze działalności [...] Związku [...] świadczy także konieczność odbycia, przez osoby ubiegające się o uprawnienia do polowania, szkolenia prowadzonego przez Związek (art. 42 ust. 4 -7 ustawy Prawo [...]".

Żądane we wniosku z dnia 5 sierpnia 2014r. informacje dotyczą protokołów z ostatnio odbytego zjazdu delegatów, uchwał podjętych podczas obrad tego zjazdu delegatów i protokołów komisji skrutacyjnej i wyborczej, a takie dokumenty odzwierciedlają publiczną działalność [...] Związku [...] (jego organu) i są informacjami publicznymi w rozumieniu art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugi u.d.i.p.

W sytuacji występującej w sprawie zastosowanie miały zatem – na mocy art. 3a Prawa prasowego – przepisy u.d.i.p.

Z przepisów u.d.i.p. wynika, że podmiot zobowiązany do udostępniania informacji publicznej ma obowiązek podjąć określone w tej ustawie czynności, nawet jeśli żądane informacje nie stanowią informacji publicznej - w terminie wskazanym w art. 13 u.d.i.p. tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli zatem wniosek dotyczy informacji będącej informacją publiczną organ ma obowiązek:

1) udostępnić tę informację w formie czynności materialno – technicznej w sposób i w formie zgodny z wnioskiem (art. 13 ust. 1 u.d.i.p.) lub

2) wydać na podstawie art. 16 ust. 1 u.d.i.p. decyzję o odmowie jej udostępnienia w razie uznania, że zachodzą podstawy do takiej odmowy, np. wynikające z art. 5 u.d.i.p. lub

3) udzielić informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2 u.d.i.p., wyjaśniając przyczyny braku możliwości udostępnienia informacji w terminie bądź zgodnie z wnioskiem, przy jednoczesnym wskazaniu, w jakim terminie (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące), w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie (w sytuacji powiadomienia wnioskodawcy o braku możliwości realizacji jego żądania w sposób lub w formie określonych we wniosku, ze wskazaniem innego sposobu lub formy bezzwłocznego udostępnienia informacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się (art. 14 ust. 2 u.d.i.p.) lub

4) poinformować pisemnie wnioskodawcę, że nie posiada żądanej informacji.

Jak wyżej wskazano, żądanie przez skarżącego zawarte we wniosku z dnia 5 sierpnia 2014r. dotyczyło informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p., gdyż dotyczyło informacji o sprawach publicznych, a wniosek został skierowany do podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej, mimo to - żadnej ze wskazanych powyżej czynności organ nie podjął w ustawowym 14-dniowym terminie, co świadczy o bezczynności tego organu.

W szczególności pismo z dnia 20 sierpnia 2014r. informujące, że skarżący ma prawo zapoznać się z żądanymi dokumentami w siedzibie organu, ani nawet faktyczne ich przygotowanie "do wglądu" nie jest udzieleniem informacji publicznej w rozumieniu powołanych przepisów. Skarżący wnosił o wydanie mu kopii protokołów, a zatem wskazał, w jakiej formie domaga się udostępnienia informacji, a zatem w takiej formie organ miał obowiązek wniosek załatwić, o ile nie zachodziły inne okoliczności, uzasadniające wydanie decyzji odmownej bądź udzielenie innej stosownej odpowiedzi.

Z tych względów stwierdzić należy, że Zarząd Okręgowy [...] w L. pozostawał w bezczynności, dlatego na podstawie art. 149 § 1 zdanie 1 P.p.s.a. Sąd zobowiązał go do załatwienia wniosku skarżącego z dnia 5 sierpnia 2014r. w terminie 14 dni od daty zwrotu akt administracyjnych sprawy po uprawomocnieniu się wyroku.

Jednocześnie Sąd, na podstawie art. 149 § 1 zdanie 2 P.p.s.a., stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Oceniając tę kwestię Sąd wziął pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, w tym fakt, iż zachowanie organu nie miało cech lekceważącego traktowania obowiązków nałożonych na niego z mocy u.d.i.p.; o kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt