drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Wojewoda, Zawieszono postępowanie, II SA/Ke 146/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 146/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-06-12  
Data wpływu
2008-03-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Dorota Chobian /przewodniczący/
Renata Detka
Sylwester Miziołek /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 1998 nr 133 poz 872 art. 73 ust. 4
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Chobian, Sędziowie Sędzia WSA Renata Detka,, Sędzia WSA Sylwester Miziołek (spr.), Protokolant Asystent sędziego Katarzyna Dziubińska, po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2008 r. w Wydziale II przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Reginy Górnisiewicz na rozprawie sprawy ze skargi S. C. na decyzję Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] znak: [...] Wojewoda, po rozpoznaniu odwołania S. C., utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] znak: [...] o odmowie przyznania S. C. odszkodowania z tytułu zajęcia pod drogę publiczną pod nazwą ulica [...] nieruchomości położonej w K., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr [...] o powierzchni [...], ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych pod Hip. nr [...].

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy, przytaczając przepis art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), wskazał, iż odszkodowanie za nieruchomość lub jej część zajętą pod drogę publiczną jest ustalane na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2005r. Natomiast po upływie tego okresu roszczenie odszkodowawcze wygasa i nie może być już dochodzone. Z tego też powodu złożony w dniu 13 września 2006r. wniosek S. C. o przyznanie odszkodowania z tytułu zajęcia pod ulicę [...] nieruchomości o powierzchni [...] ha został wniesiony po upływie w/w terminu, co skutkowało odmową przyznania mu tego odszkodowania, o czym zasadnie orzekł organ I instancji.

Skargę na rozstrzygnięcie organu odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniósł S. C.. W uzasadnieniu skargi podniósł, że nie otrzymał decyzji Wojewody potwierdzającej nabycie przez Gminę części nieruchomości zajętej pod drogę publiczną i nadal figuruje on w księdze wieczystej jako właściciel przedmiotowej nieruchomości a co za tym idzie bieg terminu z art. 73 ust 4 cytowanej ustawy nie rozpoczął biegu.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumenty przedstawione w zaskarżonej decyzji.

Na rozprawie przed tut. Sądem w dniu 12 czerwca 2008r. pełnomocnik skarżącego poparł skargę, a pełnomocnik organu wniósł o jej oddalenie. Obydwaj pozostawili kwestię zawieszenia niniejszego postępowania do uznania Sądu.

Natomiast Prokurator Prokuratury Okręgowej wniósł o zawieszenie tego postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą p.p.s.a., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W tym miejscu wskazać należy, iż postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2007r., sygn. akt: II SA/Gl 619/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym:

"Czy przepis art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) w zakresie, w jakim określa termin wygaśnięcia roszczenia o odszkodowanie bez powiązania z faktem i datą wydania decyzji, o której mowa w art. 73 ust. 3 tej ustawy, jest zgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP?".

Przedstawione powyżej pytanie prawne jest obecnie przedmiotem rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt P 33/07.

Skoro podstawę prawną zaskarżonej przez S. C. decyzji Wojewody z dnia [...] stanowi art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną to stwierdzić należy, iż rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku postępowania o sygn. akt P 33/07 toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Mając na uwadze powyższe Sąd postanowił na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy p.p.s.a. zawiesić niniejsze postępowanie.Powered by SoftProdukt