drukuj    zapisz    Powrót do listy

6249 Inne o symbolu podstawowym 624, Powszechny obowiązek obrony Odrzucenie skargi, Wojskowa Komisja Lekarska, Odrzucono skargę, II SA/Wa 1036/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 1036/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Grochowska-Jung /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6249 Inne o symbolu podstawowym 624
Hasła tematyczne
Powszechny obowiązek obrony
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojskowa Komisja Lekarska
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 57 par 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Grochowska - Jung po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. R. na orzeczenie Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego musi spełniać wymogi przewidziane w art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), tzn. powinna zawierać, m. in. wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności oraz oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy, a także określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

W dniu 27 czerwca 2008 r. P. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na orzeczenie Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej. W związku ze złożeniem skargi dotkniętej brakami formalnymi skarżący został wezwany do wskazania daty i numeru zaskarżonego orzeczenia oraz nadesłania odpisu skargi. Sąd pouczył również skarżącego o konsekwencjach nieusunięcia braków formalnych skargi i zakreślił siedmiodniowy termin do jej uzupełnienia.

Wezwanie Sądu z dnia 28 lipca 2008 r. zostało doręczone dorosłemu domownikowi - wujowi skarżącego, w dniu 1 sierpnia 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy). Skarżący, pomimo prawidłowego pouczenia o skutkach nieusunięcia braków skargi, nie wykonał powyższego wezwania, co stanowi obligatoryjną podstawę odrzucenia skargi przez wojewódzki sąd administracyjny.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt