drukuj    zapisz    Powrót do listy

6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości, Umorzenie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono postępowanie sądowe, II SA/Kr 697/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 697/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Mariusz Kotulski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono postępowanie sądowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3 w zw. z art. 54 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Mariusz Kotulski po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia : umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie

M. F. (zwana dalej skarżącą) wniosła w dniu 15 lipca 2008r. skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...]r., nr [...].

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...], uwzględniając w całości skargę M. F. oraz działając na podstawie przepisu art. 54 par. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) wydało w dniu [...] lipca 2008r., decyzję nr [...], uchylającą w całości zaskarżoną decyzję Kolegium z dnia [...]r., znak: [...] i poprzedzającą ją, decyzje, Prezydenta Miasta z dnia [...].12.2007r. w części określającej termin uiszczenia należnej opłaty oraz orzekając w tym zakresie.

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 54 par. 3 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Organ, którego działanie zaskarżono, uwzględnił skargę w całości, zatem dalsze prowadzenie postępowania sądowego stało się bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 161 par. l pkt 3, par. 2 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) umorzył postępowanie sądowe jako bezprzedmiotowe.Powered by SoftProdukt