drukuj    zapisz    Powrót do listy

6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami, Odrzucenie zażalenia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono zażalenie, II SA/Ol 177/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ol 177/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2008-08-04  
Data wpływu
2008-03-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Hanna Raszkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 214 par. 1, art. 220 par. 1 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Hanna Raszkowska po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego "[...]" z dnia "[...]", Nr "[...]" w przedmiocie wymiany prawa jazdy postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odmówił sporządzenia uzasadnienia w sprawie ze skargi B.K na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego "[...]" z dnia "[...]".

W dniu 3 lipca 2008 r. zażalenie na to postanowienie wniosła S.K. W uzasadnieniu oświadczyła, że Sąd nie doręczył jej informacji ani odpisu zarządzenia o pozbawieniu jej prawa występowania jako pełnomocnik w sprawie skarżącej.

Zarządzeniem z dnia 4 lipca 2008 r. S.K. wezwana została do usunięcia braków powyższego zażalenia poprzez złożenie jednego egzemplarza odpisu zażalenia poświadczonego za zgodność z oryginałem oraz uiszczenie wpisu sądowego

w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Powyższe zarządzenie doręczono wnioskodawczyni dnia 23 lipca 2008 r.

W zakreślonym terminie nadesłała ona odpis zażalenia poświadczonego za zgodność z oryginałem. W terminie tym nie uiszczono jednak wpisu mimo pouczenia, iż spowoduje to odrzucenie zażalenia.

W piśmie z dnia 24 lipca 2008 r., S.K. wyjaśniła, że wpłata z dnia 3 lipca 2008 r. dotyczy wpisu od zażalenia w sprawie B.K. oraz poinformowała, że skarżąca tymczasowo zmieniła adres do korespondencji.

Sąd zważył, co następuje:

Dnia 3 lipca 2008 r. B.K. uiściła na rachunek Sądu kwotę 100 zł, jednakże nie wniosła żadnego pisma podlegającego tej opłacie stosownie zaś do art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), dalej jako p.p.s.a., jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Na wezwanie Sądu o nadesłanie informacji, jakim tytułem została uiszczona powyższa kwota, skarżąca wniosła o zignorowanie tej wpłaty i "zamknięcie wszelkich postępowań" dotyczących jej osoby, w związku z czym nienależnie uiszczona opłata sądowa została zwrócona skarżącej.

S.K. po otrzymaniu zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu od zażalenia nie dokonała wpłaty, lecz powołała się wpłatę B.K. z dnia 3 lipca 2008 r.

Wobec powyższego, skoro zażalenie nie zostało prawidłowo opłacone, na mocy

art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., należało postanowić jak w sentencji.Powered by SoftProdukt