drukuj    zapisz    Powrót do listy

6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane, Prawo pomocy, Minister Skarbu Państwa,  , I SA/Wa 504/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 504/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-21  
Data wpływu
2008-04-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Emilia Lewandowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I OSK 425/09 - Wyrok NSA z 2010-01-05
Skarżony organ
Minister Skarbu Państwa
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1271 art. 264 par. 1 i art. 260
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Emilia Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J.P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J.P. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w sprawie dotyczącej zwrotu nieruchomości postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

J.P. wnioskiem z dnia 28 lutego 2008 r., złożonym na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy, wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J.P. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w sprawie dotyczącej zwrotu nieruchomości.

Powyższy wniosek rozpoznany został - wydanym przez referendarza sądowego - postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 504/08.

W dniu 8 maja 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął sprzeciw J.P. od przedmiotowego postanowienia, wobec czego straciło ono moc, a sprawa z wniosku o przyznanie prawa pomocy podlega rozpoznaniu na nowo.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach zawartego we wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawczyni prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Jedynym źródłem utrzymania skarżącej jest świadczenie emerytalne w wysokości [...] zł miesięcznie. Zamieszkuje ona w mieszkaniu, które jest własnością wnuczki i w całości pokrywa koszty związane z jego utrzymaniem, obejmujące czynsz (302,80 zł miesięcznie), gaz (średnio 115 zł na półtora miesiąca), prąd (około 70 zł miesięcznie). Ponadto wydaje około 200 zł miesięcznie na lekarstwa. Wnioskodawczyni wskazała, że posiada dwie działki pozostałe po wywłaszczeniu nieruchomości, o powierzchni [...] m2, bez dojazdu, przeznaczone w planie pod tereny zielone. Zgodnie z oświadczeniem, skarżąca nie czerpie z nich żadnych dochodów, a ich zbycie jest niemożliwe ze względu na przeznaczenie. Dorosłe dzieci wnioskodawczyni również są w bardzo trudnej sytuacji materialnej, a jedynym ich źródłem utrzymania są kilkusetzłotowe renty. Skarżąca zaznaczyła, że nie posiada żadnych przedmiotów wartościowych ani oszczędności. Oświadczyła ponadto, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem lub radcą prawnym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie zaś z art. 245 § 1 - 3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

Mając na uwadze okoliczności niniejszej sprawy uznać należy, że J.P. wykazała, iż znajduje się w sytuacji materialnej kwalifikującej ją do przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. W ocenie Sądu sytuacja majątkowa skarżącej jest trudna i z posiadanych środków pieniężnych nie jest ona w stanie – bez uszczerbku utrzymania koniecznego - ponieść kosztów postępowania w sprawie.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 260 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt