drukuj    zapisz    Powrót do listy

6330 Status  bezrobotnego, Wstrzymanie wykonania aktu, Wojewoda, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, III SA/Gd 188/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gd 188/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-09-02  
Data wpływu
2008-05-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Alina Dominiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6330 Status  bezrobotnego
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alina Dominiak po rozpoznaniu w dniu 2 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. F. na decyzję Wojewody [...] z dnia 31 marca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku dla bezrobotnych postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

Skarżący K. F. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Wojewody [...], utrzymującą w mocy decyzję Starosty [...], którą uchylono decyzję o uznaniu strony za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz odmówiono uznania strony z dniem 28 lipca 2006r. za osobę bezrobotną oraz odmówiono przyznania prawa do zasiłku. W uzasadnieniu skarżący wskazał, iż decyzja Wojewody [...] jest dla niego ogromnie niesprawiedliwa i krzywdząca, gdyż nigdy nie zamierzał zatajać faktów i czerpać jakichkolwiek nienależnych mu korzyści. Jednocześnie wniósł o "wstrzymanie decyzji" do czasu rozpatrzenia skargi.

Wojewoda [...] wniósł o oddalenie wniosku stwierdzając, że skarżący nie wykazał istnienia przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) daje Sądowi możliwość wstrzymania wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Zbadaniu podlegają zatem jedynie przesłanki niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Zważyć należy, iż inicjatywa do wykazania przesłanek wstrzymania wykonania aktu przysługuje skarżącemu, bowiem jego rzeczą jako strony postępowania sądowoadministracyjnego jest wykazywanie zasadności złożonego wniosku poprzez wskazanie istnienia materialnoprawnych przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

W ocenie Sądu skarżący nie wykazał istnienia przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a. Skarżący podał jedynie, iż decyzja Wojewody [...] jest dla niego niesprawiedliwa

i krzywdząca. Nie przedstawił jednak okoliczności, które pozwalałyby przyjąć,

iż może dojść do wyrządzenia mu znacznej szkody, czy też spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Stwierdzić też należy, że co do zasady nie kwalifikują się do wykonania akty odmowne.

Wobec powyższego na podstawie art. 61 § 3 a contrario ustawy – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt