drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Prawo pomocy, Komendant Policji, Zwolniono od kosztów sądowych, II SAB/Bk 25/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-06-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Bk 25/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-06-25  
Data wpływu
2008-05-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Tomasz Oleksicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 3 w zw. z art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: referendarz sądowy Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. T. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w B. P. w przedmiocie informacji publicznej p o s t a n a w i a - przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

J. T. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych (k. 22) podając, iż pozostaje sam w gospodarstwie domowym. Źródłem miesięcznego utrzymania wnioskodawcy pozostaje kwota od 710 zł do 720 zł uzyskiwana z tytułu renty [...] (560 zł) oraz dodatku [...] (150 – 160 zł). Wyszczególnione wydatki miesięczne skarżącego wynoszą łącznie 310 – 390 zł, w tym: od 30 zł do 40 zł - energia elektryczna; od 30 zł do 50 zł telefon; 50 zł – koszty dojazdu do lekarzy oraz od 200 zł do 220 zł - lekarstwa. W skład majątku J. T. wchodzi nieruchomość (dom z posesją) przekazana synowi oraz czternastoletni samochód osobowy (współwłasność

z synem). W uzasadnieniu wniosku skarżący podkreślił, iż jest osobą w podeszłym wieku, schorowaną – orzeczona [...] grupa inwalidzka (stan po [...] [...] [...]) – k. 22-23.

Zgodnie z treścią art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W rozpatrywanym przypadku J. T. dowiódł, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania sądowoadministracyjnego – kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego.

W złożonym oświadczeniu J. T. wykazał bowiem, iż pozostaje sam

w gospodarstwie domowym, nie posiada zgromadzonych oszczędności oraz przedmiotów wartościowych (k. 22). Źródłem utrzymania wnioskodawcy pozostaje łączna kwota od 710 zł do 720 zł miesięcznie uzyskiwana z tytułu przyznanej renty [...] i dodatku [...]. Wykazane wydatki miesięczne skarżącego wynoszą łącznie od 310 zł do 390 zł. Dodatkowo od dochodu osiąganego przez wnioskodawcę potrącane jest około 160 zł (k. 22). Majątek J. T. stanowi: nieruchomość (dom z posesją) przekazana synowi oraz czternastoletni samochód osobowy (współwłasność z synem). Skarżący jest osobą schorowaną, ponoszącą znaczne wydatki na lekarstwa i opiekę lekarską. Rozpatrując wniosek J. T. wzięto pod uwagę, iż wyszczególnione wydatki miesięczne wnioskodawcy nie obejmują kosztów zakupu żywności oraz środków czystości.

Powyższe okoliczności, a w szczególności wysokość miesięcznego dochodu pozostającego na pokrycie potrzeb skarżącego w połączeniu z wykazanymi wydatkami, złym stanem zdrowia oraz brakiem zgromadzonych oszczędności pozwalają na stwierdzenie, iż J. T. nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych w sprawie niniejszej, bez uszczerbku utrzymania koniecznego.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 3

w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt