drukuj    zapisz    Powrót do listy

6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę, , Minister Budownictwa,  , I SA/Wa 808/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 808/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-05  
Data wpływu
2006-05-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska /przewodniczący/
Elżbieta Lenart /sprawozdawca/
Agnieszka Miernik
Symbol z opisem
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Sygn. powiązane
I OZ 167/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
I OZ 169/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
I OZ 168/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
I OZ 170/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
I OZ 172/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
I OZ 87/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-10
I OZ 88/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-10
I OZ 89/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-10
I OZ 90/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-10
I OZ 827/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 828/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 829/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 833/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 835/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 830/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 831/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 832/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 266/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17
I OZ 267/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17
I OZ 268/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17
I OZ 269/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17
I OZ 173/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
II SA/Bk 485/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-10-29
II OSK 204/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-17
I OZ 171/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
I OZ 86/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-10
I OZ 834/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Boniecka - Płaczkowska Sędziowie WSA Elżbieta Lenart (spr.) Asesor WSA Mirosław Gdesz po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. W. działającego w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik S. W. o wyłączenie asesora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [...] od udziału w sprawie ze skargi Z. W., S. W., J. W., J. W. i J. W. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] lutego 2006 r., nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie

W skierowanych do Sądu pismach z dnia 9 kwietnia 2008 r., (k-569 i k-570) uzupełnionych pismami z dnia 10 kwietnia 2008 r. (k-573 i k-575) Z. W. działający w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik S. W. wystąpił o wyłączenie asesora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [...] od udziału w sprawie ze skargi Z. W., S. W., J. W., J. W. i J. W. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] lutego 2006 r., nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości. W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, iż "asesor [...] nie mieści się osobowo w przepisach Konstytucji R. P., art. 67 § 2 kpc. Jest urzędnikiem uzależnionym politycznie – albo osobiście od tego co powie jej osoba kryjąca się za niby decyzją Ministra Transportu i Budownictwa". Ponadto wskazał, iż "uzależnienie asesor [...] jest szkodliwe dla Rzeczypospolitej Polskiej, a jej wydawane postanowienia (...), to rezultat żadnej gwarancji uzależnionego urzędnika od polityków".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przepisy rozdziału dotyczące wyłączenia sędziego stosuje się odpowiednio do wyłączenia protokolanta, referendarza sądowego, asesora sądowego oraz prokuratora.

Sędzia jest wyłączony od udziału w sprawie z mocy samej ustawy w sprawach określonych w art. 18 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Niezależnie od przyczyn wymienionych w powołanym wyżej przepisie, stosownie do treści art. 19 tej ustawy, sąd wyłącza sędziego na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego. Zgodnie z art. 20 § 1 powołanej ustawy wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia.

Oświadczeniem z dnia 2 czerwca 2008 r. asesor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [...] wyjaśniła, że między nią a żadną ze stron niniejszego postępowania nie zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do jej bezstronności.

A zatem w niniejszej sprawie nie zachodzi żadna z przesłanek wymienionych w art. 18 § 1 i art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jak również wnioskodawca nie uprawdopodobnił przyczyn wyłączenia, o których mowa w art. 20 § 1 tej ustawy.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł na podstawie art. 22 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt