drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Sz 544/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 544/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Danuta Strzelecka-Kuligowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. i B. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] przedmiocie warunków zabudowy p o s t a n a w i a: odrzucić skargę

Uzasadnienie

R. i B. L. wnieśli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia 10 czerwca 2008 r. [...] uchylającą decyzję organu I instancji w przedmiocie warunków zabudowy i przekazującą sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia.

Zarządzeniem z dnia 15 lipca 2008 r. Sąd wezwał skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony skarżącym w dniu 23 lipca 2008 r.

W zakreślonym terminie ani dotychczas skarżący wpisu nie uiścili.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Ponieważ pomimo wezwania Sądu skarżący nie uiścili wpisu od skargi, skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 powołanej wyżej ustawy.Powered by SoftProdukt