drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, , Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Odrzucono skargę, IV SA/Po 182/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-03-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 182/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-03-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-03-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Paweł Miładowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Skarżony organ
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Paweł Miładowski po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2007r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. C. na decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza K. przez Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. nr [...] z dnia [...] r.. w przedmiocie zasiłku celowego postanawia odrzucić skargę /-/ P. Miładowski KB/

Uzasadnienie

Decyzją Nr [...] z dnia [...] r. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. przyznał C. C. zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia na okres od 1 października 2006r. do 31 grudnia 2006r. w kwocie 133 zł 30 gr, zaś decyzją z dnia [...]r. Nr [...] przyznany został jej zasiłek celowy w kwocie 120 złotych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania.

Od powyższych rozstrzygnięć organu I instancji C. C. złożyła w dniu 29 listopada 2006r. odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zarzucając im, że są nieadekwatne do jej sytuacji życiowej.

Rozpatrując odwołanie organ drugiej instancji decyzją z [...] r. nr [...] utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Nr [...] z dnia [...] r., decyzją nr [...] utrzymano w mocy decyzję z dnia [...] r. Nr [...].

Skargą z dnia 22 stycznia 2007r. C. C. zaskarżyła między innymi decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza K. przez Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. nr [...] z dnia [...] r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2002 r., nr153, poz.1269, dalej: u.s.a.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności organów administracji publicznej. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, kontrola, o której mowa w art.1 §1 u.s.a., sprawowana jest pod względem zgodności z prawem - art. 1 § 2 u.s.a. Oznacza to, że badaniu w postępowaniu sądowoadministracyjnym podlega prawidłowość zastosowania przepisów prawa w odniesieniu do ustalonego w sprawie stanu faktycznego oraz trafność wykładni tych przepisów. Wskazana powyżej kontrola merytoryczna, dotycząca istoty sprawy możliwa jest dopiero gdy skarga wnoszona przez stronę spełnia warunki określone przepisami prawa - w tym w szczególności w kodeksie postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej: k.p.a.) i w ustawie z 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r., nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.).

Jak wynika z akt administracyjnych w momencie wnoszenia skargi do Sądu, skarżąca miała wiedzę o tym, że w tej sprawie na skutek rozpatrzenia jej odwołania zapadło już rozstrzygnięcie drugoinstancyjne. Zatem uznać należało, że w takiej sytuacji skarga na decyzję organu I instancji jest niedopuszczalna, co z kolei skutkuje jej odrzuceniem.

Na marginesie wyłożonych argumentów Sąd uznał za zasadne podnieść, że treść pisma z 22 stycznia 2007r. pozwala przyjąć, że strona wniosła skargę także na rozstrzygnięcie drugoinstancyjne w przedmiocie zasiłku celowego wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze nr [...]. Stąd wskazać należy, że kontrola wymienionej powyżej decyzji, jako rozstrzygnięcia ostatecznego dotyczącego kwestii zasiłku celowego, jest przedmiotem osobnego postępowania toczącego się przed tutejszym Sądem.

Wobec powyższych ustaleń Sąd uznał za konieczne odrzucenie skargi na pierwszoinstancyjną decyzję nr [...] z dnia [...] r., zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

/-/P. Miładowski

KB/Powered by SoftProdukt