drukuj    zapisz    Powrót do listy

6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych, Odrzucenie skargi, Minister Budownictwa, Odrzucono skargę, I SA/Wa 1637/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1637/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-12-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-10-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Daniela Kozłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I OSK 1320/08 - Wyrok NSA z 2009-07-02
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3, art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daniela Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. W., J. W. i J. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] sierpnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 17 września 2007 r. D. W., J. W. i J. W. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego 2005 r. nr [...] uchylającą w całości decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia [...] grudnia 2004 r. nr [...] odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia [...] marca 1992 r. nr [...] wydaną w przedmiocie uwłaszczenia Zakładów Przemysłu [...] w likwidacji działkami położonymi w Ł. przy ul. [...].

Wezwaniem z dnia 11 października 2007 r. Sąd wezwał skarżących do usunięcia braków formalnych skargi przez nadesłanie 6 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (k-22).

Ponadto zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 8 października 2007 r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (k-2).

Odpis powyższego zarządzenia a także wezwania z dnia 11 października 2007 r. do usunięcia braków formalnych skargi zostały skutecznie doręczone skarżącym w dniu 18 października 2007 r., co wynika ze znajdujących się w aktach sprawy zwrotnych potwierdzeń odbioru (k:26-28). Ostatnim dniem terminu do usunięcia braków formalnych skargi i uiszczenia wpisu od skargi był 25 października 2007 r.

W dniu 23 września 2007 r. D. W. wniosła do tutejszego Sądu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Postanowieniem Referendarza Sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 1637/07 zostało przyznane D. W. prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Sygn. akt I SA/WA 1637/07

D. W. natomiast nie wykonała wezwania Sądu z dnia 11 października 2007 r,. do usunięcia braków formalnych skargi. Poza tym bezskuteczne pozostały wezwania z dnia 11 października 2007 r. oraz zarządzenie wzywające o uiszczenie wpisu od skargi skierowane do J. W. i J. W.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd

odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Na podstawie art. 220 § 3 powołanej powyżej ustawy skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zgodnie z art. 239 pkt 4 nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych strona, której przyznane zostało prawo pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym, w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa. Tak więc prawo pomocy zdefiniowanie w powyższym przepisie, stanowi uprawnienie strony do zwolnienia od kosztów sądowych, o które może się ubiegać strona nie mająca dostatecznych środków umożliwiających jej prowadzenie sprawy przed sądem administracyjnym. Prawo pomocy jest zatem prawem o charakterze osobistym, gdyż przesłanki do ewentualnego przyznania tego prawa dotyczą bezpośrednio strony tj. jej sytuacji materialnej i osobistej.

Jak z powyższego wynika, przyznanie prawa pomocy D. W. w przedmiotowej sprawie w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych zwalnia tylko ją od obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Pozostali skarżący tj. J. W. i J. W. zostali prawidłowo wezwani do uiszczenia wpisu, a odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego został im skutecznie doręczony w dniu 18 października 2007 r.

Jak wynika z akt sprawy J. W. i J. W. nie wykonali wezwania Sądu do usunięcia braków formalnych skargi oraz zarządzenia z dnia 23 października 2007 r. wzywającego do uiszczenia wpisu od skargi, a co za tym idzie pomimo wezwania nie uiścili wpisu od skargi. Wezwania Sądu do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez przedłożenie 6 egzemplarzy odpisów skargi nie wykonała również D. W. – pomimo złożenia w terminie wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Sygn. akt I SA/WA 1637/07

Wobec powyższego Sąd postanowił odrzucić skargę w stosunku do J. W. i J. W. na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 ustawy z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, natomiast w stosunku do D. W. skargę odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 powołanej wyżej ustawy.Powered by SoftProdukt