drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Podatek od towarów i usług Inne, Dyrektor Izby Skarbowej, *Sprostowano wyrok, I SA/Wr 1327/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1327/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-05-19  
Data wpływu
2007-08-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Marta Semiczek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Podatek od towarów i usług
Inne
Sygn. powiązane
I FSK 1848/08 - Wyrok NSA z 2010-01-19
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Sprostowano wyrok
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 156 par. 1 i par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Semiczek po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. w J. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za I-VII 2004 r. oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania za I-V, VII 2004 r. postanawia s p r o s t o w a ć z urzędu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2008 roku (sygn. akt I SA/Wr 1327/07) w ten sposób, że: w wersie 7 komparycji wyroku nazwisko: "[...]" zastąpić nazwiskiem: "Semiczek"; w wersie 15 - powołany numer zaskarżonej decyzji: "[...]" zastąpić numerem: "[...]".

Uzasadnienie

Powołanym wyrokiem z dnia 28 marca 2008 r. o sygn. akt I SA/Wr 1327/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] nr "[...]", co jednoznacznie wynika z akt rozpoznanej sprawy. Oznaczenie zatem w komparycji wyroku zaskarżonej decyzji numerem: "[...]", ma niewątpliwie charakter omyłki pisarskiej. Ponadto w tejże komparycji doszło do popełnienia błędu pisarskiego w nazwisku sędziego sprawozdawcy, które winno brzmieć: "Semiczek", a nie jak błędnie wskazano: "[...]".

Wobec tego, iż popełnione błędy mają charakter omyłki pisarskiej, podlegają one sprostowaniu zgodnie z art. 156 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt