drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Koszty sądowe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zasądzono koszty nieopłaconej pomocy prawnej, IV SA/Po 865/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 865/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-05  
Data wpływu
2006-11-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Bożena Popowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
I OSK 1834/07 - Wyrok NSA z 2008-05-29
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zasądzono koszty nieopłaconej pomocy prawnej
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 163 poz 1348 § 18 ust 1 pkt 2 lit b oraz § 19 pkt 1
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 250
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Bożena Popowska po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat A. M. j o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi P. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie pomocy społecznej postanawia przyznać adwokat A. M. od Skarbu Państwa ( Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P.) kwotę [...] ( [...] ) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym [...] ([...]) należnego podatku od towarów i usług /-/B. Popowska

Uzasadnienie

W skardze z dnia [...] r. ustanowiony z urzędu pełnomocnik adwokat A. M. wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P. z wnioskiem o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu P. S., składając jednocześnie oświadczenie, iż koszty udzielonej pomocy prawnej nie zostały zapłacone w żadnej części. Adwokat A. M. w ramach wykonywanych czynności sporządziła i wniosła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia [...] r. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia [...] roku oddalił skargę kasacyjną. Jak wynika z protokołu rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Skarżącego reprezentował inny pełnomocnik – adw. W. G., z substytucji adw. M. T. (k. [...] akt sądowych).

Zgodnie z § 19 pkt 1 w zw. z § 18 ust 1 pkt 2 lit b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz. U. Nr 163 poz. 1348: z późn. zm.) minimalne koszty należne pełnomocnikowi za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej, w sytuacji jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat wynoszą 75 % stawki minimalnej określonej w pkt 1. Z uwagi na fakt, iż przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna to zgodnie z § 18 ust 1 pkt 1 lit c ww. rozporządzenia stawka minimalna wynosi 240 zł a zatem za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej pełnomocnikowi należy się 180 zł.

Na podstawie akt sprawy Sąd uznał, iż w sprawie nie wystąpiły okoliczności uzasadniające zwiększenie wyżej wskazanej stawki.

Stosownie do brzmienia § 2 ust 3 wyżej wskazanego rozporządzenia Sąd podwyższył należne koszty udzielonej pomocy prawnej o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.) w zw. z § 18 ust 1 pkt 2 lit b oraz § 19 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, orzekł jak w sentencji.

/-/B. Popowska

mbPowered by SoftProdukt