drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Odrzucenie skargi, Wojewoda, Odrzucono skargę, III SA/Łd 322/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Łd 322/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-04 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Małgorzata Łuczyńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 par. 1, art. 54 par. 1, art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 4 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania J. M. postanawia: odrzucić skargę TG

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] Wojewoda [...] utrzymał w mocy decyzję Prezydenta T. z dnia [...] w sprawie odmowy wymeldowania J. M. z pobytu stałego. Postępowanie powyższe toczyło się z wniosku J. K. W treści decyzji pouczono strony o sposobie i terminie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Decyzję doręczono J. K. w dniu 23 kwietnia 2008 roku (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach administracyjnych).

W dniu 14 maja 2008 roku J. K. nadała w urzędzie pocztowym skargę na powyższe rozstrzygnięcie Wojewody [...], adresując przesyłkę bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skarga wpłynęła do Sądu w dniu 20 maja 2008 roku. W dniu 27 maja 2008 roku skarga została nadana i doręczona przez pracownika sądu do Wojewody [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak już wyżej wskazano, z nadesłanych przez organ akt sprawy wynika, że kwestionowaną decyzję Wojewody [...] doręczono skarżącej w dniu 23 kwietnia 2008 roku. Stosownie do pouczenia zawartego w uzasadnieniu decyzji, zgodnego z przepisem art. 54 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi należało wnieść za pośrednictwem organu administracji w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Zatem termin do złożenia skargi biegł od dnia 24 kwietnia 2008 roku i upłynął w dniu 23 maja 2008 roku.

Zasada wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji publicznej oznacza, że w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego, sąd ten powinien ją przekazać właściwemu organowi administracji publicznej. O zachowaniu terminu do wniesienia skargi, określonego w art. 53 § 1–3 p.p.s.a., decyduje wówczas data nadania skargi przez sąd pod adresem właściwego organu administracji publicznej (por. postanowienie SN z 14 listopada 1973 r., II CZ 183/73, OSPiKA 1974, nr 5, poz. 97; uchwała Połączonych Izb: Cywilnej i Administracyjnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 1987 r. III CZP 33/87, OSNCP 1988, nr 6, poz. 73). W tej sytuacji, wobec błędnego nadania skargi bezpośrednio do Sądu, o terminie wniesienia skargi zadecydowała data jej nadania przez Sąd na adres Wojewody [...], co miało miejsce 27 maja 2008 roku (dni 22 – 25 maja były dla Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Łodzi dniami wolnymi od pracy). Mając powyższe na uwadze uznać należy, że skarga została wniesiona z uchybieniem terminu.

Termin w postępowaniu sądowo – administracyjnym o jakim stanowi art. 53 § 1 powołanej wyżej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jest terminem ustawowym i procesowym. Jest terminem ustawowym, a więc niedopuszczalne jest jego skrócenie lub przedłużenie przez sąd, gdyż możliwości takie, przewidziane w art. 84 ustawy, odnoszą się tylko do terminów sądowych. Jest terminem procesowym, a więc w razie jego uchybienia dopuszczalne jest przywrócenie go skarżącemu. Skarżąca nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 ustawy, Sąd odrzuci skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Postanowienie może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 ustawy). Skarga J. K., jako wniesiona po upływie przepisanego terminu, podlega odrzuceniu.

Z powyższych względów Sąd orzekł jak w postanowieniu.

TGPowered by SoftProdukt