drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, zabezpieczenie zobowiązań podatkowych, Przywrócenie terminu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przywrócono termin do uiszczenia wpisu, I SA/Sz 235/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Sz 235/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-06-27  
Data wpływu
2008-04-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Alicja Polańska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, zabezpieczenie zobowiązań podatkowych
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przywrócono termin do uiszczenia wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Sędzia WSA – Alicja Polańska po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A.B. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie z jego skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z [...] nr [...] w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym p o s t a n a w i a: przywrócić termin do uiszczenia wpisu od skargi

Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I WSA w S. z dnia 6 maja 2008 r. zobowiązano skarżącego J. Ł. do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 100 zł.

W zarządzeniu zawarto pouczenie, iż niezastosowanie się do wskazanego wezwania w terminie siedmiodniowym spowoduje odrzucenie skargi.

Jak wynika ze zwróconej przez pocztę przesyłki zawierającej ww. pismo, zostało ono złożone w dniu 12 maja 2008 r. na okres siedmiu dni w placówce pocztowej, z powodu nieobecności adresata, o czym umieszczono w tym samym dniu zawiadomienie (awizo). Ponowne zawiadomienie (awizo) o przesyłce zostało umieszczone w skrzynce pocztowej w dniu 20 maja 2008 r., jednak przesyłka ta nie została w terminie dni siedmiu odebrana, dlatego też w dniu 28 maja 2008 r. placówka pocztowa przesyłkę, jako niepojętą w terminie, zwróciła Sądowi.

Skarżący powinien był w terminie siedmiu dni, licząc od ostatniego dnia do odebrania wezwania (27 maja 2008 r.), opłacić skargę, tj. do dnia 3 czerwca 2008 r., który to dzień nie był dniem uznanym za ustawowo wolny od pracy.

We wskazanym terminie skarżący nie dokonał wpłaty należnego w sprawie wpisu od skargi.

W dniu 6 czerwca 2008 r. wydane zostało skarżącemu w Wydziale Informacji Sądowej tut. Sądu zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 6 maja 2008 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego.

Należny w sprawie wpis od skargi został uiszczony przez skarżącego dopiero w dniu 9 czerwca 2008 r. z jednoczesnym złożeniem wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie.

W uzasadnieniu wniosku skarżący oświadczył, że nieodebranie przez niego zarządzenia do uiszczenia wpisu sądowego spowodowane było jego nieobecnością w S.. Skarżący podniósł także, że 7 maja 2008 r. wyjechał do Wrocławia na rozmowy w sprawie przyszłej pracy, a po kilku dniach – bezpośrednio z Wrocławia – wyjechał do Dani (również w sprawie pracy). Wysoka gorączka i problemy żołądkowe nie pozwoliły skarżącemu na planowany powrót do kraju.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. zważył, co następuje. Zgodnie z przepisem art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ), dalej: p.p.s.a., czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu (art. 86 § 1 zd. pierwsze cytowanej ww. ustawy). Zgodnie natomiast z przepisem art. 87 tej ustawy, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do Sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu ( § 1 ). W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu ( § 2 ).

Z powyższych przepisów wynika, że przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej uzależnione jest od uprawdopodobnienia przez stronę okoliczności wskazujących na brak winy w jego uchybieniu.

Uznając, że skarżący wykazał, iż uchybienie terminu do uiszczenia wpisu sądowego spowodowane uzasadnionym wyjazdem ze S. oraz stanem zdrowia skarżącego, nastąpiło bez jego winy, należało na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., orzec jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt