drukuj    zapisz    Powrót do listy

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, *Wstrzymano wykonanie decyzji w całości, I SA/Wr 1865/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1865/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-02-04  
Data wpływu
2007-12-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Alojzy Wyszkowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II FSK 1833/08 - Wyrok NSA z 2010-03-19
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Wstrzymano wykonanie decyzji w całości
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w następującym w składzie: Przewodniczący : Asesor WSA Alojzy Wyszkowski po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2008 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A. we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 16 października 2007 r., Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2004 r. postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

Spółka A. we W. w złożonej w dniu 23.10. 2007 r. skardze wystąpiła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej we W. i poprzedzającej ją decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. uzasadniając swój wniosek realnym zagrożeniem istotnego interesu strony skarżącej przez wykonanie tych decyzji.

W motywach Spółka wskazała na szczególną sytuację gospodarczą, w jakiej obecnie znajduje się wywodząc, że aktualnie egzekucja określono niniejszą decyzją przez organy podatkowe kwoty pozbawi ją możliwości realizacji bieżących zobowiązań. Podniosła, że ze względu na rodzaj działalności podatnika, polegającej na świadczeniu usług zarządzania i administrowania budynkami i wspólnotami mieszkaniowymi, która opiera się przede wszystkim na bieżącym opłacaniu jej licznych dostawców, od których towarów i usług działalność Spółki wprost zależy, pozbawienie Spółki B. środków finansowych na realizację własnych zobowiązań decyduje o ważnym interesie strony, co wypełnia przesłanki wstrzymania wykonania decyzji podatkowej, z art. 224 § 1 Ordynacji podatkowej.

Z uwagi na brak wolnej gotówki na należności budżetowe zapłacenie nienależnych zobowiązań nawet w razie ich późniejszego zwrotu w przyszłości wraz z odsetki, nie jest w stanie odtworzyć przedsiębiorstwu rynku kontrahentów, który jest dla niego największą wartością. Podkreślono że załączonymi do wniosku dokumentami finansowymi Spółki wykazano zwłaszcza brak szerokiej płynności finansowej Spółki B., ponieważ wynika z nich bezspornie słaba kondycja finansowa Spółki i liczne jej zaległości wobec dotychczasowych kontrahentów. Do skargi dołączono:

1. odpis umowy o kredyt obrotowy z dnia 6.04.2007 r.;

2. quasi- "bilans" sytuacji finansowej Spółki B. na miesiąc sierpień br., sporządzony przez główną księgową Spółki;

3. wydruk o stanie konta bankowego nr [...]

4. oszacowanie wartości zobowiązań zewnętrznych i wewnętrznych wynikających z faktur VAT (zał. 2);

5. listę zobowiązań na dzień 23.08.2007 r. (zał. 3);

6. wykaz faktur, potwierdzających bieżące zobowiązania Spółki (zał. 4);

7. opłaty czynszowe Spółki (zał. 5);

8. wydruk-wyciąg z listy płac Spółki (zał. 7);

9. odpis druku deklaracji ZUS P DRĄ z dnia 01.07.2007 r. (zał. 8);

10. odpis deklaracji PIT-4 za miesiąc lipiec 2007 r. (zał. 9);

11. odpis deklaracji DEK -1 - O (zał. 10);

12. deklarację na podatek od nieruchomości za rok 2007 (zał. 11);

Zdaniem skarżącej wskutek skierowania egzekucji, jak wskazuje praktyka komornicza, w pierwszej kolejności do rachunków Spółki uległaby zaburzeniu jej płynność finansowa, obciążając jej rachunki bieżące na tyle, że sytuacja taka miałaby dla niej w obecnym okresie nieodwracalne skutki, nie wyłączając także jej upadłości. Podkreślono w tym kontekście zwłaszcza okoliczność, że Spółka B. uczestniczy w licznych procesach sądowych powstałych na kanwie transakcji nabycia przez Spółkę B. większościowego pakietu udziałów w komunalnej spółce [...], w których dodatkowo koszty procesu w znacznym stopniu obciążają budżet Spółki. Wszystkie przywołane procesy charakteryzują się końcowym etapem ich rozpoznania (postępowanie przed Sądem Apelacyjnym w W., sygn. akt [...] na etapie po złożeniu skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym we W., sygn. akt [...] etap formułowania skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego). Koszty tych postępowań są znaczne i w sposób bardzo istotny obciążają bieżące wydatki Spółki B. Wskazano jednocześnie na konieczność prowadzenia tych procesów w sytuacji gdy [...] zupełnie bezpodstawnie wycofuje się z ważności zawarcia umowy sprzedaży poprzedzonej przetargiem nieograniczonym, która to umowa została już w zasadzie w całości wykonana. Ponadto zaakcentowano, że skuteczność tej umowy pozwoli Spółce B. na osiągnięcie nowych rynków zbytu, w postaci zarządu znacznym zasobem komunalnym W. W tym stanie natychmiastowa egzekucja wskazanej w przedmiotowej decyzji należności podatkowej uniemożliwi Spółce B. kontynuację tych procesów, co przez pryzmat interesu Spółki należy uznać za szczególnie niepożądane. Podkreślono, że wypływa z tych faktów jednoznaczny wniosek, że wymienione procesy - choć niewątpliwie kosztowne - decydują aktualnie w stopniu podstawowym o dalszym funkcjonowaniu Spółki B. Dla aktualnej sytuacji finansowej skarżącej Spółki istotne jest, że przegrany proces przed Sądem Apelacyjnym we W. ( [...]) skutkuje obecnie koniecznością zapłacenia przez skarżącą na rzecz Spółki C. z/s w W. łącznej kwoty przekraczającej 2,5 mln zł. Na dowód tego przedstawiono odpis zawiadomienia z dnia 8 października 2007 r. o wszczęciu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w W. egzekucji ( [...]) do majątku Spółki B. na rzecz Spółki C. wraz z zawiadomieniem z dnia 8 października 2007 r. o zajęciu udziałów w spółce.

Wniesienie skargi kasacyjnej od tego rozstrzygnięcia połączone z wnioskiem o wstrzymanie wykonania tego wyroku oraz fakt, że strona skarżąca licząc na uwzględnienie przez Sąd Najwyższy na korzyść skarżącej składanych skarg kasacyjnych finalizuje negocjacje ugodowego i ratalnego spłacania tych należności na rzecz Spółki C. pozwala zakładać w razie korzystnego dla Spółki B. rozstrzygnięcia przywołanych spraw znacznego zwiększenia obrotów, których realizacji wymaga stała i nieskrępowana płynność finansowa spółki. Strona wywodzi, że w efekcie pozwoli to na uzyskanie godziwego zysku pozwanej, z którego Skarb Państwa w razie niezasadności kwestionowania przez Spółkę rozstrzygnięcia przedmiotowej decyzji będzie mógł bez przeszkód się ewentualnie zaspokoić.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skrót ppsa Sąd może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Na tle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego - które zachowało aktualność w obecnym stanie prawnym - ukształtował się pogląd, że powodem wstrzymania wykonania aktu może być prawdopodobieństwo wyrządzenia skarżącej stronie niepowetowanej szkody na skutek wykonania aktu, który następnie przez Sąd zostałaby wzruszony. Instytucja przewidziana w art. 61 § 3 ppsa ma charakter szczególny - jako zasadę przyjmuje się bowiem to, że ostateczna decyzja administracyjna podlega wykonaniu. Wskazany przepis obciąża wnioskodawcę ciężarem uprawdopodobnienia przesłanek w nim określonych. Użyte w tym przepisie pojęcia nieostre, tj. niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, wymagają więc skonkretyzowania w postaci dokładnej i wyczerpującej argumentacji skarżącej, względnie, gdy okaże się to konieczne, zobrazowania opisanej we wniosku sytuacji za pomocą odpowiednich dokumentów (por. postanowienie NSA z dnia 15 grudnia 2005 r. I FZ 633/2005 nie publ.).

Wstrzymanie zatem wykonalności zaskarżonej decyzji pozwala na uniknięcie wywołania po stronie podatnika niekorzystnych skutków decyzji w sytuacji, gdy nie zostało w sprawie wydane orzeczenie kończące postępowanie sądowo-administracyjne. Wyżej powołane uregulowanie uzależnia zastosowanie wobec zaskarżonego rozstrzygnięcia reżimu suspensywności od zaistnienia niebezpieczeństwa wystąpienia ustawowo określonych skutków.

Sąd odnosząc powyższe spostrzeżenia do niniejszej sprawy i dokonując wszechstronnej oceny wskazanej we wniosku i załączonych dokumentach sytuacji finansowej z uwzględnieniem zasad logicznego rozumowania, doświadczenia życiowego, dostępnej wiedzy uznał, że pozwalają one domniemywać, że powołane okoliczności mieszczą się w hipotezie art. 61 § 3 ppsa. Strona skarżąca w motywach wniosku przedstawiła możliwości płatnicze oraz załączyła dane dotyczących struktury i skali ciążących na niej bieżących zobowiązań (udokumentowane np. wyciągiem z posiadanych rachunków bankowych, odpisem umowy o kredyt obrotowy z dnia 6.04.2007 r., quasi –"bilansem" sytuacji finansowej Spółki B. na miesiąc sierpień 2007 r., sporządzonym przez główną księgową Spółki, oszacowaniem wartości zobowiązań zewnętrznych i wewnętrznych wynikających z faktur VAT, listą zobowiązań na dzień 23.08.2007 r., wykazem faktur potwierdzających bieżące zobowiązania Spółki, wykazem opłat czynszowych Spółki) wskazując rozmiar skutków wykonania skarżonej decyzji. Sytuacja trwających procesów sądowych z uwagi na ich wagę dla kondycji finansowej podmiotu uprawdopodabnia negatywne następstwa, jakie pociągnąć może wykonanie zaskarżonego rozstrzygnięcia, przez brak szans na ich kontynuację ze względu na ich koszty. Sąd zestawiając posiadane aktywa i wielkość długów z wielkością wierzytelności Spółki, uznał, że sytuacja Spółki jest dość trudna. Dlatego też nawet ewentualne wykonanie zaskarżonej decyzji może zdaniem sądu spowodować pogorszenia sytuacji finansowej Spółki ze skutkiem, o którym mowa w art. 61 § 3 ppsa tj. nawet doprowadzić do eliminacji podmiotu z obrotu gospodarczego.

W świetle powyższego wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji – jako uzasadniony – został uwzględniony, a więc na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt