drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, VIII SA/Wa 232/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VIII SA/Wa 232/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Iwona Owsińska-Gwiazda /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 57 par. 1, art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska - Gwiazda po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] w przedmiocie przyznania oprocentowania od nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia : odrzucić skargę K.G.

Uzasadnienie

W dniu 9 lipca 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło, za pośrednictwem Dyrektora Izby skarbowej w W., pismo K.G. adresowane do Ministra Finansów "do rąk własnych".

W piśmie skarżący podniósł, iż nastąpiło "celowe pominięcie przez wszystkie instancje i funkcjonariuszy faktów o znaczeniu kluczowym, co nosi znamiona celowego oszustwa i eskalacji fałszerstw". Przytoczył szereg nieprawidłowości, jakich jego zdaniem dopuścili się funkcjonariusze [...] Urzędu Skarbowego w W., przez co zasługują na "surową karę dyscyplinarną".

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 lipca 2008 r. skarżący został zobowiązany do usunięcia braków formalnych skargi przez wskazanie daty i numeru zaskarżonego aktu (decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności) lub innego sprecyzowania skargi. Zarządzenie to zawierało pouczenie, iż jego niewykonanie w terminie 7 dni spowoduje odrzucenie skargi.

Skarżącemu prawidłowo doręczono powyższe wezwanie w dniu 29 lipca 2008 r., a więc wyznaczony przez Sąd termin upłynął z dniem 5 sierpnia 2008 r. Do chwili obecnej skarżący nie sprecyzował skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Zauważyć należy, iż przedmiot skargi precyzuje sam skarżący, a Sąd nie może domniemywać, jaki akt lub czynność jest przedmiotem zaskarżenia. Warunku tego nie spełnia także dołączenie do skargi kopii decyzji bez jednoznacznego wskazania w skardze, czy decyzja ta jest przedmiotem zaskarżenia.

Podkreślić należy, iż do skargi skarżący dołączył decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] i decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W. z dnia [...] stycznia 2008 roku. Natomiast w treści skargi skarżący odnosi się do działalności lub bezczynności funkcjonariuszy Urzędu Skarbowego.

W związku z nieuzupełnieniem przez skarżącego braków formalnych skargi w zaznaczonym terminie Wojewódzki Sąd Administracyjny, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), skargę odrzucił.Powered by SoftProdukt