drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Budowlane prawo, Wójt Gminy, Odrzucono skargę, II SAB/Sz 13/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-08-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Sz 13/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2007-08-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-06-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Danuta Strzelecka-Kuligowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 § 1 pkt 3 i § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuiigowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 sierpnia 2007r. sprawy ze skargi A. G. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: 1. odrzucić skargę. 2. zwrócić skarżącemu wpis sądowy od skargi w kwocie [...] złotych. 3. 1.

Uzasadnienie

A. G. wniósł w dniu [...]r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Wójta Gminy w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia [...] r. skarżący został wezwany do uzupełnienia, w terminie 7 dni, od daty doręczenia wezwania, braków formalnych skargi poprzez wykazanie, czy przed wniesieniem skargi do Sądu składał zażalenie do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego na niezałatwienie sprawy w terminie -zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego. Jednocześnie skarżący został pouczony, że nieusunięcie braków formalnych skargi, w zakreślonym terminie, spowoduje jej odrzucenie.

Powyższe wezwanie, skierowane do skarżącego na adres wskazany w skardze, z uwagi na niemożność osobistego doręczenia stronie zostało złożone w dniu [...] r., na okres siedmiu dni, w placówce pocztowej [...] z adnotacją "adresat nieobecny". Zawiadomienie o tym fakcie doręczający pozostawił w skrzynce listowej adresata /pierwsze awizo/.

Po upływie siedmiu dni, pracownik poczty dokonał powtórnego awiza korespondencji sądowej i w dniu [...] r. ponownie złożył sądową przesyłkę poleconą (na okres siedmiu dni) w urzędzie pocztowym, o czym zawiadomił adresata pozostawiając drugie awizo w skrzynce listowej skarżącego.

Przedmiotowa przesyłka nie została odebrana przez adresata, stąd też urząd pocztowy w dniu [...]r. zwrócił przesyłkę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z adnotacją "nie podjęto w terminie".

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w razie niemożności doręczenia pisma, korespondencję składa się na okres siedmiu dni w placówce pocztowej lub urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza się w skrzynce na korespondencję, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu. Przy doręczaniu pism sądowych w postępowaniu przed sądem administracyjnym obowiązuje zasada dwukrotnego awizowania nieodebranej przesyłki sądowej.

Zgodnie z powyższym (art. 73 zd. 2), doręczenie zobowiązania Sądu stało się skuteczne z upływem siódmego dnia licząc od pierwszego awizowania pisma Sądu tj. z dniem [...]r.

A zatem siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych wniesionej skargi upłynął skarżącemu w dniu [...]r.

Jak wynika z akt sprawy, strona w zakreślonym terminie jak i dotychczas nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Stosownie do art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz U. Nr 153, poz. 1270), sąd odrzuca skargę :

1. jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego;

2. wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia;

3. gdy nieuzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi;

1. jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona;

2. jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;

4. jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

W tej sytuacji, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł o odrzuceniu skargi, natomiast o zwrocie uiszczonego wpisu sądowego od wniesionej skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy.Powered by SoftProdukt