drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Inne, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Kr 1343/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 1343/07 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-06-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-11-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Michna /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3, art. 58 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 27 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Michna po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości p o s t a n a w i a : odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Po prawomocnej odmowie zwolnienia skarżącego z wpisu od skargi, pismem z dnia [...] kwietnia 2008 roku, doręczonym T. A. w dniu [...] maja 2008 roku (dowód k.35), został on wezwany, pod rygorem odrzucenia skargi, do uzupełnienia braków fiskalnych poprzez uiszczenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowego wezwania tytułem wpisu kwoty 540 zł. Wskazana suma zapłacona została w dniu [...] maja 2008 roku (dowód k.36), a więc jeden dzień po upływie wyznaczonego terminu.

Zgodnie zaś z treścią art. 220 § 3 oraz 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2002.153.1270 z póź. zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym. Pod hipotezę pierwszej ze wskazanych norm podpada również sytuacja, kiedy wpis został wprawdzie uiszczony, ale nastąpiło to po terminie ustawowym (tj. siedmiu dniu od doręczenia wezwania o jego zapłatę).

Wobec powyższego, skoro skarżący zapłacił należy wpis po terminie i nie złożył wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia omawianej opłaty, Sąd na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 3 ppsa orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt