drukuj    zapisz    Powrót do listy

6336 Pożyczki   na   sfinansowanie kosztów szkolenia, zorganizowanie   dodatkowych   miejsc  pracy oraz   podjęcie   działaln, Prawo pomocy, Rada Powiatu, *Umorzono postępowanie w zakresie wniosku/postępowanie wpadkowe
*Przyznano skarżącemu prawo pomocy w części dotyczącej ustanowienia adwokata., IV SAB/Wr 46/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SAB/Wr 46/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-03-06  
Data wpływu
2007-11-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Ewa Orłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6336 Pożyczki   na   sfinansowanie kosztów szkolenia, zorganizowanie   dodatkowych   miejsc  pracy oraz   podjęcie   działaln
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I OSK 790/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-02
Skarżony organ
Rada Powiatu
Treść wyniku
*Umorzono postępowanie w zakresie wniosku/postępowanie wpadkowe
*Przyznano skarżącemu prawo pomocy w części dotyczącej ustanowienia adwokata.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1pkt 3 w zw. z art. 239 pkt 1 lit. ,,b" i art. 245 par. 2 i art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Ewa Orłowska referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi T. S. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia 19 października 2005 r., sygn. akt IV SAB/Wr 49/05 w przedmiocie przyznania jednorazowej pomocy na otwarcie działalności gospodarczej postanawia: I. umorzyć postępowanie z wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych; II. przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. postanowieniem z dnia 10 stycznia 2008 r., sygn. akt IV SAB/Wr 46/07 odrzucił skargę o wznowienie postępowania sadowego zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia 19 października 2005 r., sygn. akt IV SAB/Wr 49/05 w przedmiocie przyznania jednorazowej pomocy na otwarcie działalności gospodarczej

Skarżący na urzędowym formularzu wypełnionym w dniu [...] złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

W jego uzasadnieniu podał, że jest osobą samotną, bezrobotną bez prawa do zasiłku (co potwierdził aktualnym zaświadczeniem z urzędu pracy) i prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Przymus adwokacko-radcowski przy sporządzeniu skargi kasacyjnej powoduje odebranie mu prawa do sądu zagwarantowanego w konstytucji i innych aktach prawnych. Inwalidztwo II grupy ogranicza mu podjęcie pracy. Skarżący podał, że nie posiada nieruchomości, a także oszczędności, papierów i przedmiotów wartościowych.

Przepis art. 244 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, że prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1 i 2 tego przepisu. W myśl art. 258 § 3 tej ustawy do postanowień referendarza sądowego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postanowień sądu.

Skarżący jest zwolniony od ponoszenia wszelkich kosztów sądowych na podstawie art. 239 pkt 1 lit "b" cytowanej ustawy, zgodnie z którym nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej.

Natomiast art. 246 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Mając na uwadze, iż skarżący jest osobą samotną, inwalidą II grupy, bezrobotną bez prawa do zasiłku oraz wymóg sporządzenia skargi kasacyjnej przez fachowego pełnomocnika przyjąć trzeba, iż wykazał on, że spełnia przesłanki warunkujące ustanowienie adwokata.

Z tych względów, w oparciu o 161 § 1 pkt 3 i art. 239 pkt 1 lit "b" w związku z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt