drukuj    zapisz    Powrót do listy

6135 Odpady, Administracyjne postępowanie, Inspektor Ochrony Środowiska, Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji, IV SA/Wa 175/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 175/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-12  
Data wpływu
2008-01-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Łukasz Krzycki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6135 Odpady
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Inspektor Ochrony Środowiska
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3 i par. 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Sędzia WSA - Łukasz Krzycki po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. i S. M. o wstrzymanie wykonania decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2007r. znak: [...] w przedmiocie obowiązku przekazania odpadu do stacji demontażu postanawia: - wstrzymać wykonanie decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2007r. znak: [...]

Uzasadnienie

R. i S. M. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2007r. znak: [...] utrzymującą w mocy decyzję z dnia [...] lipca 2007r. , znak: [...] w przedmiocie nałożenia na odbiorcę odpadu, obowiązku przekazania odpadu w postaci uszkodzonych pojazdów marki Nissan oraz marki Mazda, bez usuwania z niego jakichkolwiek elementów, do upoważnionej stacji demontażu, posiadającej wszelkie wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie demontażu pojazdów.

W skardze został zawarty wniosek skarżącego o wstrzymanie wykonania decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2007r. znak: [...]

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm. ), Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji, jeżeli w wyniku wykonania decyzji zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W sprawie niniejszej należy stwierdzić, iż z uwagi na charakter i zakres rozstrzygnięcia zawartego w decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2007r. znak: [...] zachodzą przesłanki do uwzględnienia wniosku o wstrzymanie jej wykonania.

W ocenie Sądu i w oparciu o stan faktyczny sprawy, należy przyjąć, iż wykonanie przedmiotowej decyzji przed rozpoznaniem skargi mogłoby narazić stronę skarżącą na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z tego względu wniosek skarżącego o wstrzymanie wykonania decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2007r. znak:[...] , do czasu rozpoznania skargi przez Sąd zasługuje na uwzględnienie.

W związku z powyższym na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt