drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 1162/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-10-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1162/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2005-10-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-07-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Mirosława Rozbicka-Ostrowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

I SA/ Wr 1162/04 POSTANOWIENIE Dnia 10 października 2005r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 10 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" sp. z o. o. w P. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. OZ w W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2002r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

sygn. akt I SA/Wr 1162/04 2

Uzasadnienie

Strona skarżąca ..A spółka z o. o. z siedzibą w P. Z. wnioski skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na wyżej oznaczoną decyzję. Pismem z dnia [...]-doręczonym w dniu [...].- skarżąca wezwana została do uiszczenia wpisu od skargi. Zawiadomienie dotyczące obowiązku uiszczenia wpisu od skargi zawierało pouczenie, iż usunięcie tego braku winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Nieprzekraczalny termin do usunięcia braku skargi upływał w dniu [...]r. Skarżący nie zastosował się do tego pouczenia i wpisu od skargi nie uiścił.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt